Οι ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων ή λεωφορείων, που χρησιμοποιούν μεθάνιο ή φυσικό αέριο, μπορούν να ανακτήσουν το ήμισυ των καταβληθέντων τελών διοδίων

Οι ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων ή λεωφορείων, που χρησιμοποιούν μεθάνιο ή φυσικό αέριο, μπορούν να ανακτήσουν το ήμισυ των καταβληθέντων τελών διοδίων

2 April 2020

Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες φορτηγών και λεωφορείων που κινούνται μόνο με εναλλακτικά καύσιμα - μεθάνιο, φυσικό ή βιολογικό αέριο, βιοαιθανόλη κ.λπ., μπορούν να ανακτήσουν το ήμισυ των ποσών που καταβλήθηκαν για τα τέλη διοδίων. Οι χρήστες μπορούν να εξοικειωθούν με την εγκεκριμένη διαδικασία, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» www.api.bg, στην ενότητα «BGTOL» - «Διαδικασίες».

Σύμφωνα με το άρθ. 27, παρ. 2 του Δασμολογίου για τα τέλη, που εισπράττονται για τη διέλευση και χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, τα φορτηγά οχήματα και τα λεωφορεία, που χρησιμοποιούν ως μόνη πηγή εναλλακτικό καύσιμο, πρέπει να καταβάλλουν τέλος για τη διανυόμενη απόσταση - τέλος διοδίων, 50 τοις εκατό της αξίας που καθορίζεται για τον σχετικό τύπο οχήματος της κατηγορίας EURO VI, EEV.

Τα ποσά θα επιστραφούν, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διοδίων - με κάρτα δρομολογίων, με ενσωματωμένη συσκευή ή με GPS tracker.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των των Περιφερειακών οδικών διοικήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» ή μέσω της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@bgtoll.bg μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αν ο ιδιοκτήτής έχει ηλεκτρονική υπογραφή. Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν την περίοδο, για την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές, το συνολικό ποσό και τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Για τους σκοπούς της επικοινωνίας των πελατών, αυτοί πρέπει να παρέχουν τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά την πρώτη υποβολή, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση που περιγράφει τα οδικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων για τα οποία ζητείται επιστροφή των ποσών. Η δήλωση αναφέρει τις πληροφορίες των οχημάτων - τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο του οχήματος, τον αριθμό των αξόνων και τον τύπο του καυσίμου. Θα επισυνάπτονται αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγραφής καθώς και πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα επιστραφούν τα ποσά.

Υποδείγματα των εγγράφων μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.api.bg, στην ενότητα «BGTOL», «Υποδείγματα εγγράφων» και από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg, στην ενότητα «Σχετικά με εμάς», «Δηλώσεις».

Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων, μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των δεδομένων, εντοπίσουν κενά ή ανακρίβειες, ο χρήστης θα έχει την ευκαιρία να τα διορθώσει. Στη συνέχεια, θα μπορέσει να ανακτήσει το 50% του ποσού που κατέβαλε για τέλη διοδίων των οδικών οχημάτων.

Η αίτηση επιστροφής πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη 10-η ημέρα του μηνός που ακολουθεί τον μήνα καταβολής του τέλους για τη διανυόμενη απόσταση - τέλος διοδίων. Η περίοδος επιστροφής είναι 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά έγγραφα και αποδείξεις, η περίοδος παρατείνεται από τη στιγμή της αίτησής τους έως τη χορήγησή τους.