Ποιο είναι το ύψος των κυρώσεων;

Ποιο είναι το ύψος των κυρώσεων;

Οι κυρώσεις για την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου κυμαίνονται από 300 Λέβα για αυτοκίνητο έως 3000 Λέβα για βαρέα οδικά μεταφορικά οχήματα ως εξής:

•    Σε κάθε οδηγό, ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο στο έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, για το οποίο οφείλονται, όμως δεν πληρώθηκαν τέλη σήματος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 Λέβα.
•    Κάθε οδηγός, ο οποίος οδηγεί όχημα βαρέος τύπου στο έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, για το οποίο δεν εκπληρώθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις αναφορικά με διαπίστωση της διανυθείσας απόστασης ή δεν πληρώθηκαν τέλη (σήμα, χάρτης δρομολογίου ή τέλη διοδίων), υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 1800 Λέβα.
•    Κάθε οδηγός οχήματος βαρέος τύπου, για το οποίο εξ ολοκλήρου ή τμηματικά δεν πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εφόσον καταχωρήθηκαν λανθασμένα στοιχεία (τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου ή του οδικού τμήματος, διανυθείσα απόσταση, κατηγορία οδικού μεταφορικού οχήματος και αριθμός αξόνων, οικολογικά χαρακτηριστικά) υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 2500 Λέβα. Το πρόστιμο επιβάλλεται για τον καταχωρημένο χρήστη του οδικού μεταφορικού οχήματος, σε περίπτωση που υπάρχει. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο καταχωρημένος χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλεται περιουσιακή ποινή ύψους 2500 Λέβα.
•    Σε περίπτωση χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου χωρίς αγορασμένο σήμα, όταν ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος ή δεν φαίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, στον οδηγό επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 Λέβα.
•    Σε περίπτωση χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου από αυτοχήματαοκίνητα βαρέου τύπου, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας και ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος ή δεν φαίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ο αριθμός κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι 3000 Λέβα.

Από το έτος 2019 θα εφαρμόζονται τέλη αποζημίωσης, με τα οποία σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα παρέχεται η δυνατότητα εθελοντικά να πληρώσετε το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, χωρίς να τεθεί σε ισχύ πράξη διαπίστωσης διοικητικής παράβασης και χωρίς να οφείλεται μεγαλύτερη κύρωση.

Με προσχέδιο διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με αλλαγή του καταλόγου χρεώσεων, για τα τέλη τα οποία εισπράττονται από την Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», τα οποία είναι ακόμη σε φάση δημόσιας συζήτησης, προσδιορίζονται τα ακόλουθα τέλη αποζημίωσης:

Συμπληρωματικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ:

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι ίσο με τα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν καταβάλει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ πρόστιμο, το οποίο για τα αυτοκίνητα είναι 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων είναι 1800 Λέβα.

Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και για να συνεχίσει το δρομολόγιό του, ο ίδιος πρέπει α καταβάλει:

•    Για αυτοκίνητα – την αξία του εβδομαδιαίου σήματος στο ύψος των 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων πρέπει να καταβάλει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.