Τι γίνεται αν καταχωρίζω λανθασμένα δεδομένα για τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή διάρκεια ισχύος του ηλεκτρονικού σήματος?

Τι γίνεται αν καταχωρίζω λανθασμένα δεδομένα για τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή διάρκεια ισχύος του ηλεκτρονικού σήματος?

Όταν αγοράζετε ένα ηλεκτρονικό σήμα, η ευθύνη για τη συμπλήρωση των σωστών πληροφοριών είναι του ιδιοκτήτη ή του χρήστη του οχήματος.

Στο άρθ. 5, παρ. 3 του Διατάγματος σχετικά με τους όρους και τους κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος μεικτής τιμολόγησης για τις διάφορες κατηγορίες οδικών οχημάτων με βάση το χρόνο και με βάση τη διανυόμενη απόσταση καταγράφεται: «Η ευθύνη για ανακριβώς αναφερόμενα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την κατηγορία του ή την περίοδο ισχύος του ηλεκρονικού σήματος είναι αντίστοιχα του ιδιοκτήτη ή του χρήστη, καθώς σε περίπτωση ανακριβώς δηλωθέντων δεδομένων θεωρείται ότι για το όχημα δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος σήματος.»

Η Υπηρεσία «Οδική Υποδομή» και η Εθνική Διεύθυνση δεν είναι υπεύθυνοι για πληροφορίες που έχουν εισαχθεί εσφαλμένα.

Κατά την αγορά από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg, αυτόματο τερματικό και εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, το σύστημα απαιτεί ένα τελικό βήμα ελέγχου των καταχωρημένων δεδομένων. Καλούμε τους χρήστες που αγοράζουν ένα ηλεκτρονικό σήμα να εξετάσουν προσεκτικά και να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που εισάγουν πριν να επιβεβαιώσουν την τελική πληρωμή.