Περιγραφή προμηθευτών /ДДД-συντομογραφία/, με τους οποίους η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» έχει συνάψει συμφωνητικά.

Περιγραφή προμηθευτών /ДДД-συντομογραφία/, με τους οποίους η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» έχει συνάψει συμφωνητικά.