Περιγραφή των προμηθευτών καρτών καυσίμων, με τους οποίους η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» έχει συνάψει συμφωνητικό.

Περιγραφή των προμηθευτών καρτών καυσίμων, με τους οποίους η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» έχει συνάψει συμφωνητικό.