Прекратен е договорът между АПИ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД за предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси

Прекратен е договорът между АПИ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД за предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси

16 May 2024

Прекратен е сключеният в края на февруари 2024 г. договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД, даващ възможност на дружеството след постигане на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси да започне да предоставя услуги, свързани със събирането на пътни такси за изминато разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери.

Комисията за оценка и установяване на съответствието е констатирала в предоставения от „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД План за опериране, че дружеството не е изпълнило изискванията, нормативно регламентирани в Общите условия към договорите за предоставяне на услуги за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси и конкретно в Етап 1: Оценка на съответствието на предлаганата технология от кандидата във връзка с изискваните в Част II от Общите условия документи от Приложение №4 Процедура за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част II от Общите условия.

От това следва, че дружеството не е приключило успешно Етап 1 от процедурата по доказване на оперативна съвместимост с издаване на Сертификат за успешно приключване на Етап 1, Част II от Общите условия, поради което с Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ сключеният договор е прекратен.

Национално тол управление уточнява, че съгласно Общите условия към момента всяко едно дружество, за да постигне оперативна съвместимост трябва да премине успешно през общо три етапа за оценка, като всеки един от тях се удостоверява със сертификат.