Какъв е редът за връщане на надвзети суми при купуване на е-винетка

Какъв е редът за връщане на надвзети суми при купуване на е-винетка

Ползвателите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, трябва да изпратят заявление по образец, в което посочват обстоятелствата за недължимо внесените такси по чл. 10 от ЗП, в т.ч. за две и повече електронни винетки.

Към заявлението трябва да бъде приложена следната информация:

  • Копие на регистрационния талон на ППС
  • Копие на документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса /при картово плащане – банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири и последните четири цифри на картата, с която е направено плащането; при банково плащане - копие от платежното нареждане/
  • Копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост

Искането ще бъде разгледано и при основание сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването. Потребителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.

Образец на заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от ЗП

Следва пълната процедура, одобрена с решение на Управителния съвет на АПИ:

1.  Предмет на настоящата процедура

Настоящата процедура определя ред на възстановяване на суми от Национално тол управление при недължимо внесени суми по чл. 10 от Закон за пътищата /ЗП/, в т.ч. при двойно или повече пъти заплащане на винетни такси. Възстановяване на суми се допуска в следните случаи:

  1. При допуснато два и повече пъти заплащане на такса по чл. 10 от ЗП за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, държава на регистрация и емисионен клас (емисионният клас се отнася за винетки за пътни превозни средства Категория 1 и 2), с един и същи период на валидност;
  2. В случай, че е заплатена такса по чл. 10 от ЗП, но не е активирана е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП.

2. Източници за закупуване и плащане на такси по чл.10 от ЗП

Заплащането на такса по чл. 10 от ЗП може да бъде извършено чрез използване на един от следните канали за продажба:

2.1   Националното тол управление (НТУ);

2.2   Национален доставчик на услуги за електронно таксуване (НДУ) и партньорската му мрежа.

Възстановяването на суми за платени два или повече пъти винетни такси, е допустимо, както чрез закупуването им от един и същи канал за продажба, така и в случай на закупуването им чрез различии канали за продажба.

3. Процедура по разглеждане на подадени заявления за възстановяване на платена два или повече пъти винетна такса по т. 1.1 от настоящата;

Възстановяване на недължимо внесени суми по чл. 10 от ЗП, съгласно т. 1.1 от настоящата процедура е допустимо за собственик или упълномощен ползвател на пътно превозно средство в следните случаи:

3.1 При декларирани еднакви данни за регистрационен номер, категория, държава на регистрация и емисионен клас (емисионният клас се отнася за винетки за пътни превозни средства Категория 1 и 2), както и с един и същ период на валидност;

3.2 Разликата в периодите на валидност между заплатените винетни такси е не повече от 24 /двадесет и четири/ часа, в случай че и двете винетни такси са платени в брой или с картово плащане;

3.3 Разликата в периодите на валидност между заплатените винетки такси е до 3 /три/ работни дни, в случай че първото плащане е по банков път.

При две или повече закупени е-винетки за един и същи регистрационен номер, категория, държава на регистрация и емисионен клас, когато периодът на едната винетка влиза в периода на другата - се възстановява сумата за закупената винетка за по-малкия период.

Право да подаде заявление за възстановяване на недължимо внесена такса по чл. 10 от ЗП по т. 1.1 от настоящата процедура има собственик или упълномощен ползвател на пътно превозно средство /ППС/.

Заявлението се подава по образец и може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, чрез депозирането му в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/, в деловодството на Областните пътни управления /ОПУ/ или чрез електронната поща на e-mail: [email protected].

3.4  Необходими документи при подаване на заявление:

3.4.1 данни за регистрационния номер на ППС;

3.4.2 данни от регистрационен талон на ППС;

3.4.3 копие на документи, удостоверяващи извършено заплащане на винетна такса;

3.4.4 номер на банкова сметка и титуляр, посочени от заявителя, по която да бъде възстановена сумата;

3.4.5 копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост;

3.4.6 електронен адрес/телефон за контакт.

4.   Процедура по разглеждане на подадени заявления за възстановяване на недължимо платена такса но чл. 10 от ЗП по т. 1.2 от настоящата:

4.1. Възстановяване на суми по неиздадени е-винетки се допуска в следните случаи:

4.1.1   При извършено плащане по банков път, което не може да бъде обработено автоматично или ръчно и по което не е активирана е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП:

4.1.2   При оспорена транзакция за закупена е-винетка, по която парите са постъпили по банковата сметка на НТУ, но е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП не е активирана.

4.2. Право да подаде заявление за възстановяване на недължимо внесена такса по чл.10 от ЗП, по т. 1.2 от настоящата процедура има собственикът на ППС или упълномощеният ползвател на ППС. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, чрез депозирането му в деловодството на АПИ, в деловодството на ОПУ или чрез електронната пота на e-mail: [email protected].

4.3. Необходими документи при подаване на заявление по т. 4:

4.3.1 Дании за регистрационния номер на ППС;

4.3.2 Копие на регистрационен талон на ППС;

4.3.3 Копие на документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса:

4.3.3.1 При плащане по банков път - платежно нареждане;

4.3.3.2 При картово плащане - банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири цифри и последните четири цифри от картата, с която е направено плащането;

4.3.4 Номер на банкова сметка и титуляр, посочени от заявителя, по която да бъде възстановена сумата; При възстановяване на сума по посочена валутна сметка - следва да се съдържат данни за титуляр, адрес на титуляра, наименование на банката, адрес на банката, вид на валутата на банковата сметка;

4.3.5 Копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост;

4.3.6 Електронен адрес/телефон за контакт.