„Национално тол управление“

„Национално тол управление“ е специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“, създадено във връзка с предстоящото въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).

„Национално тол управление“ има няколко функции основно свързани с опериране и поддръжка на електронната система, осъществяване на контрол и събиране на пътните такси.

Проф. Олег Асенов  е назначен за директор на Националното тол управление в Агенция „Пътна инфраструктура“. Специализираното звено се занимава със събирането на електронните пътни такси от 1 януари 2019 г.

Проф. Олег Асенов ръководеше отдела “Управление на информационна система и инфраструктура”, а преди това беше експерт в Екипа за внедряване на системата за електронно таксуване на пътищата.

От 2011 г. до момента той е преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където през 2016 г. получава научното звание “професор по информатика, компютърни системи и технологии”. От 2017 г. той е директор на Института за перспективни научни изследвания към Великотърновския университет. Целта на Институтa за перспективни научни изследвания е трансфер на знания и научно-приложна изследователска дейност към държавната администрация, индустрията и нестопанските организации.

Проф. Асенов обучава студенти и докторанти на Великотърновския университет в дисциплините “Компютърни мрежи/невронни мрежи”.

Темата на дисертацията на Олег Асенов за научното звание “доктор по комуникационна и компютърна техника”, което получава в Технически университет – София през 2002 г., е “Системи за масово обслужване”, в това число и системи за интелигентен транспорт каквато е тол системата.

В периода 1994-2005 г. проф. Асенов преподава в Технически университет – Габрово, където през 1990 г. завършва висше образование “Автоматизация и изчислителна техника”.

Проф. Асенов е член на: Съюза по автоматика и информатика, на Съюза на учените в България, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и на Европейската проектантска камара на инженерите по сградна автоматизация. Асоцииран член е на одиторската колегия HIPPA – CHRA “Associated Risk Assessment Auditor.

Владее английски и руски език.

 

Организационна структура на НТУ