Контрол на пътя

Ако не сте заплатили винетна такса за платените участъци от републиканската пътна мрежа (за пътни превозни средства до 3,5 т), нямате маршрутна карта за съответния маршрут или не ползвате валидно бордово устройство или GPS тракер, за да отчитате изминатото разстояние в тол (за пътни превозни средства над 3, 5 т), то вие сте нарушител и подлежите на санкция.

Според Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата шофьорите вече няма да  бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без заплатена винетна такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира.

Установяването на нарушението се извършва чрез електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. Контрол за заплащането на винетна такса осъществяват органите на Министерство на вътрешните работи, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през граничен контролно-пропускателен  пункт.

По пътищата на България функционират 295 стационарни камери и 105 автомобила, които в денонощен режим контролират, чрез разчитане на регистрационния номер на автомобила и проверка в системата, дали е заплатена съответната пътна такса - е-винетка или тол такса.

Санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса варират от 300 лв. за лек автомобил до 3000 лв. за тежкотоварни пътни превозни средства, както следва:

  • Водач, който управлява лек автомобил по платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса, се наказва с глоба в размер на 300 лв.;
  • Водач, който управлява тежкотоварен автомобил по платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние или не е платена такса (маршрутна карта или тол такса), се наказва с глоба в размер на 1 800 лв.;
  • Собственик на тежкотоварен автомобил, за който изцяло или частично не е заплатена пътна такса, включително в резултат на невярно декларирани данни (техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики), се наказва с глоба в размер на 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2 500 лв.;
  • При използване на платената пътна мрежа без закупена винетка, когато заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер на лек автомобил, на водача се налага глоба в размер на 500 лв.;
  • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили, без да е платена пътна такса и заедно с това е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер, глобата е в размер на 3000 лв.

От 2019 г. се въведe и компенсаторна такса, с която при установяване на нарушение, се дава възможност доброволно да се заплати ползването на пътната мрежа, без да се съставя акт за установяване на административно нарушение и да се дължи по-висока санкция. 

Компенсаторната такса за леките автомобили до 3,5 тона е 70 лв. Размерът на компенсаторните такси за тежкотоварните автомобили над 3,5 т е:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

Ако водачът откаже да плати компенсаторна такса при проверка на пътя, му се съставя и връчва акт за установяване на административно нарушение. След връчването на акта, нарушителят отново разполага с възможност в 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път, посочвайки в платежното нареждане номера на акта за установяване на административно нарушение.  По този начин нарушителят се освобождава от административнонаказателна отговорност за конкретното нарушение и няма да му бъде наложена глоба в по-голям размер. В случай че водачът не плати компенсаторна такса в 14-дневен срок, му се издава наказателно постановление, с което му се налага глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева

за МПС с тегло над 3,5 тона - т.нар. максимална тол такса и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Размерът на максималната тол такса е:

Пътни превозни средства

В лева

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

54,00

ЕВРО V

60,00

ЕВРО III и IV

64,00

ЕВРО 0, I, II

74,00

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

162,00

ЕВРО V

172,00

ЕВРО III и IV

176,00

ЕВРО 0, I, II

186,00

 

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

227,00

ЕВРО V

234,00

ЕВРО III и IV

244,00

ЕВРО 0, I, II

277,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

30,00

ЕВРО III и IV

37,00

ЕВРО 0, I, II

51,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

30,00

ЕВРО V

37,00

ЕВРО III и IV

44,00

ЕВРО 0, I, II

58,00

Компенсаторната такса може да бъде заплатена:

  • при извършване на проверка на пътя от контролните органи на Националното тол управление. Същата може да бъде заплатена само и единствено чрез карта на POS терминали, с каквито са оборудвани мобилните екипи на тол контрола. 
  • на граничните контролно-пропускателни пунктове е възможно и заплащане в брой, отчитайки обстоятелството, че съответното пътно превозно средство може да напусне страната само след заплащането й.

При проверка от служителите на МВР на пътя, НЕ може да се заплати компенсаторна такса на място.

Компенсаторната такса за леките автомобили до 3,5 тона е 70 лв. Размерът на компенсаторните такси за тежкотоварните автомобили над 3,5 т е:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

Ако водачът откаже да плати компенсаторна такса при проверка на пътя, му се съставя и връчва Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). В  14-дневен срок от връчването на АУАН нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса по банков път, посочвайки в платежното нареждане номера на акта.  По този начин нарушителят се освобождава от административно-наказателна отговорност за конкретното нарушение и няма да му бъде наложена глоба в по-голям размер. В случай че водачът не плати компенсаторна такса в 14-дневен срок, му се издава наказателно постановление, с което му се налага глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева

за МПС с тегло над 3,5 тона - т.нар. максимална тол такса и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Глоба може да бъде заплатена по банков път.

Банка БНБ

IBAN : BG 50 BNBG 9661 3100 1658 01

BIC: BNBGBGSD

Контрол за заплащането на винетна и тол такса се осъществява от служителите на Национално тол управление, Министерство на вътрешните работи, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през граничен контролно-пропускателен  пункт.

 

Автоматично правоприлагане

В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш за ползване на платената пътна мрежа без платена пътна такса, собственикът на превозното средство може да плати компенсаторна такса. За леките коли до 3,5 тона тя е 70 лв., а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е съответно:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

В случай че в 14-дневния срок от получаване на електронния фиш не бъде платена компенсаторна такса, включително и ако електронният фиш бъде обжалван по съдебен ред и потвърден с влязло в сила съдебно решение, собственикът на превозното средство дължи пълния размер на посочената глоба.

Независимо от налагането на това административно наказание собственикът на превозното средство дължи съответната пътна такса. За превозните средства до 3,5 т трябва да бъде купена уикенд винетка, а за останалите – да се заплати т.нар. максимален тол.

След старта на тол системата от 1 март 2020 г. тежкотоварните автомобили плащат  глоба в размер на 1 800 лв., ако се движат по платените участъци на републиканската пътна мрежа без платена тол такса. В случай че при това нарушение са декларирани неверни данни за характеристиките на пътното превозно средство, глобата е 2 500 лв. за физически лица или имуществена санкция в същия размер – за юридически лица.

Влязъл в сила електронен фиш, за който не е платена глобата, се изпраща за събиране на публичен изпълнител.

В срок от 14 дни след получаване на електронния фиш собственикът на превозното средство има възможност да плати компенсаторна такса. Плащането е по банков път по сметка:

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

При банка: БНБ

Титуляр: Агенция „Пътна инфраструктура“

Задължително в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.

С плащането на компенсаторната такса в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш той се анулира и не се дължат глоба или имуществена санкция, а нарушителят се освобождава от административно-наказателна отговорност.

Размерът на компенсаторните такси за превозните средства до 3,5 тона е 70 лв., а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е съответно:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

Електронният фиш подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред съответния районен съд, на чиято територия е установено нарушението. Жалбата се подава чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

Електронният фиш може да бъде анулиран когато:

  • Пътното превозно средство е обявено за издирване;
  • За пътното превозно средство, съгласно закон или международен договор не се дължи съответната пътна такса;
  • В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш, собственикът на пътното превозно средство представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, както и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В такъв случай се образува административно-наказателно производство срещу лицето, за което са установени данни, че е извършило нарушението.

Молбата за анулиране на електронния фиш се подава до председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Той уведомява лицето, поискало анулирането, в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на електронния фиш. Във втория случай жалбоподателят може да обжалва решението в 14-дневен срок по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Електронният фиш се издава автоматично от електронната система за събиране на пътни такси в края на всеки астрономичен ден. Документът се изпраща по пощата на собствениците на превозните средства, за които чрез камерите на тол системата е установено нарушение.

В случай че разпознаването на регистрационния номер е с под 95% сигурност, двама служители в Центъра за верификация на нарушенията и обработка на инциденти, независимо един от друг, преглеждат допълнително информацията, за да потвърдят или отхвърлят нарушението. 

Автоматичното правоприлагане отчита нарушенията в един астрономичен ден общо - в рамките на деня те няма да се сумират. Ако нарушението продължи и на другия ден, за него се издава нов електронен фиш.

В случай че нарушителят бъде спрян от мобилен екип на тол контрола, електронен фиш няма да бъде издаван, а на шофьора ще бъде предоставена възможност да плати на място компенсаторна такса.

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платена пътна такса - винетка или тол, установено от електронната система за събиране на пътни такси. За нарушението е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. 

Той се издава както на собственици на леки автомобили, които системата е отчела като нарушители – без валидна е-винетка, така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 т, които се движат без предварително купена маршрутна карта за конкретните тол участъци или нямат приета тол декларация, генерирана на база на бордово устройство или GPS тракер.

В документа са посочени денят и часът на установяване на нарушението, характеристиките на превозното средство, мястото и посоката му на движение, както и номерът на контролната рамка, от която е постъпила информацията в електронната система.