Въпроси и Отговори

Общи въпроси.

В България от 2019 г. се въвеждат е-винетка и тол като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа.

По този начин се генерира необходимият финансов ресурс, който впоследствие се използва за устойчиво развитие на съществуващи и нови пътища, включително пътна безопасност.

Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътни превозни средства. 

Системата въвежда справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване.

В сила от 1 януари 2019 г. в България се въвежда електронна винетка за ползване на републиканската пътна мрежа. Цените на е-винетките остават непроменени за всички превозни средства. От 2019 г. се въвежда и уикенд винетка за леките автомобили. С влизане в сила на е-винетката отпада необходимостта да се залепва стикер на предното стъкло на автомобила. При проверка от контролните органи на пътя шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

За осъществяване на дейността по събиране на пътните такси Агенция "Пътна инфраструктура" оперира Система за електронно събиране на пътни такси. Системата е комбинация от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажба, валидиране и контрол за регламентираното ползване на пътната мрежа

Хартиените винетки, чиято валидност продължава през 2019 г., запазват валидността си до изтичане на срока им.

Винетният стикер трябва да остане залепен на предното стъкло до изтичане на валидността му, за да може да бъде проверен от контролните органи.

 

Когато общото тегло на композицията лек автомобил + ремарке/каравана надвишава 3.5 тона, тогава покупката на е-Винетка Категория 3 за ремарке/каравана е задължителна. Периодът на валидност на винетката за ремарке/каравана може да е различен от този на автомобила.

Удостоверяването на заплащането на винетната такса се извършва от съответните контролни органи чрез проверка за съществуването на надлежно генерирана и валидна електронна винетка в електронната система съгласно Закон за пътищата чл.10а (5), като ползвателите не са задължени при проверка да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.

Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. Това ще става по-облекчен ред.

Хората с увреждания могат да подадат заявлението-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на документите.

Агенцията за социално подпомагане ще изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец за издаване на безплатни годишни електронни винетки. В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, пътната агенция ще издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.

Проверка за валидността на издадена безплатна електронна винетка на правоимащо лице може да бъде направена на следния адрес: https://social.api.bg

 

Съгласно Закона за пътищата:

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
•    моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
•    моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
•    моторни превозни средства с повишена проходимост.

Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

Когато пътно превозно средство  се движи с прикачено ремарке и когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона, за ремаркето трябва да се заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство.

 

 

Съгласно Закона за пътищата:

Винетна такса не се дължи и за пътните превозни средства, които имат по-малко от 4 колела, както и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на Въоръжените сили също не се заплаща винетна такса.

С Приложение № 2 към т. 2 на Решение № 959/31.12.2018 г. на Министерски съвет е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133519

Може да видите карта на таксуваните участъци тук.

 

 

Ако не сте заплатили винетна такса за използване на платената пътна мрежа, то вие сте нарушител и подлежите на санкция.

Установяването на нарушението се извършва чрез Електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. Контрол за заплащането на винетна такса ще осъществяват органите на Министерство на вътрешните работи (МВР), както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през гранично контролно-пропускателен  пункт.

По пътищата на България ще функционират близо 300 стационарни камери и 105 автомобила, които в денонощен режим ще контролират, чрез разчитане на регистрационния номер на автомобила и проверка в системата, дали е заплатена съответната пътна такса - е-винетка.

Контрол за заплащането на винетна такса ще осъществяват органите на Национално тол управление, Министерство на вътрешните работи (МВР), както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през гранично контролно-пропускателен  пункт.

Въвеждането на компенсаторната такса не отменя глобите.

Всички водачи, собственици или ползватели на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа без да са заплатили съответната такса и които не са заплатили такса за използване на републиканската пътна мрежа (е-винетка или тол такса), са нарушители и следва да им бъде наложена глоба.

Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение, чийто размер е равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път. В случай, че водачът не плати таксата в 14-дневен срок влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 1800 лв.

Водачът, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, за да продължи пътя си, трябва да плати:

 •  за лек автомобил - стойността на уикенд винетката от 10 лева;
 • за МПС с тегло над 3,5 тона - трябва да плати стойността на седмичната винетка и само така може да продължи пътя си. Плащането е възможно само с карта. 

Ако нарушителят плати компенсаторната такса при установяване на нарушението или в срок от 14 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, то той се освобождава от административнонаказателна отговорност и не не му се налага глоба, която е в значително по-голям размер.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции

Компенсаторната такса е механизъм за освобождаване от административно-наказателна отговорност при нарушения свързани с ползването на платената пътна мрежа.

Възможността за доброволно заплащане на компенсаторната такса от една страна има за цел да повиши събираемостта на таксите за ползване на платената пътна мрежа, и от друга - дава възможност на нарушителите да се освободят от налагането на санкции и свързаните с тях мерки, като заплатят по-ниска такса от размера на глобата.

Компенсаторната такса, която е съответно 70 лева за лек автомобил до 3,5 тона, 125 лева за тежкотоварен камион от 3,5 до 12 тона и 175 лева за тировете над 12 тона, може да бъде платена:
•    при извършване на проверка на пътя от контролните органи на Национално тол управление. Същата ще може да бъде заплатена само и единствено чрез карта на POS терминали, с каквито ще бъдат оборудвани мобилните екипи на т.нар. тол контрол;

•    на граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъде възможно и заплащане в брой, отчитайки обстоятелството, че съответното пътно превозно средство може да напусне страната само след заплащането й.

Ако не бъде платена компенсаторната такса на място при тол контрола, тя ще може да бъде погасена по банков път, както и в офисите на Easy Pay в брой или чрез картово разплащане. При заплащане на компенсаторна такса на водача се издава документ, с който да удостовери плащането при последваща проверка на пътя.

При проверка специализираните мобилни екипи на Националното тол управление ще установяват на първо място дали има валиден хартиен винетен стикер на предното стъкло на автомобила. Ако такъв липсва, ще се прави проверка в системата за валидна електронна винетка.

Ако няма валидна електронна винетка, тогава на нарушителя ще му бъде предложено да заплати компенсаторна такса - така ще може да довърши спокойно пътуването си в рамките на деня и ще му бъде спестено налагане на акт за установяване на административно нарушение.

Ако не бъде платена компенсаторната такса на място при тол контрола, тя ще може да бъде погасена по банков път, както и в пунктовете за продажба  – в брой или чрез картово разплащане. На ГКПП ще бъде възможно и плащане в брой, отчитайки че автомобилът не може да напусне страната в противен случай. При проверка от служителите на МВР няма да може да бъде плащана компенсаторна такса на място.

След заплащане на компенсаторна такса пътуването ще може да продължи без купена винетка, но до края на астрономическия ден. На следващия ден липсата й отново ще се смята за нарушение.

Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си в този случай, ще трябва да плати стойността на най-евтината винетка за съответната категория автомобили – уикеднд винетка за 10 лева за леките коли и седмична винетка за тежкотоварните автомобили. Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта

В случай, че водачът не плати компенсаторната такса в 14-дневен срок, влиза в сила наказателно постановление, в резултат на което ще се дължи глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1800 лв.

Глоба може да бъде заплатена по банков път.

Сметка на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции

 

Закупуване и заплащане за е-винетка

Ползвателите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, трябва да изпратят заявление по образец, в което посочват обстоятелствата за недължимо внесените такси по чл. 10 от ЗП, в т.ч. за две и повече електронни винетки.

Към заявлението трябва да бъде приложена следната информация:

 • Копие на регистрационния талон на ППС
 • Копие на документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса /при картово плащане – банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири и последните четири цифри на картата, с която е направено плащането; при банково плащане - копие от платежното нареждане/
 • Копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост

Искането ще бъде разгледано и при основание сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването. Потребителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.

Образец на заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от ЗП

Следва пълната процедура, одобрена с решение на Управителния съвет на АПИ:

1.  Предмет на настоящата процедура

Настоящата процедура определя ред на възстановяване на суми от Национално тол управление при недължимо внесени суми по чл. 10 от Закон за пътищата /ЗП/, в т.ч. при двойно или повече пъти заплащане на винетни такси. Възстановяване на суми се допуска в следните случаи:

 1. При допуснато два и повече пъти заплащане на такса по чл. 10 от ЗП за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, държава на регистрация и емисионен клас (емисионният клас се отнася за винетки за пътни превозни средства Категория 1 и 2), с един и същи период на валидност;
 2. В случай, че е заплатена такса по чл. 10 от ЗП, но не е активирана е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП.

2. Източници за закупуване и плащане на такси по чл.10 от ЗП

Заплащането на такса по чл. 10 от ЗП може да бъде извършено чрез използване на един от следните канали за продажба:

2.1   Националното тол управление (НТУ);

2.2   Национален доставчик на услуги за електронно таксуване (НДУ) и партньорската му мрежа.

Възстановяването на суми за платени два или повече пъти винетни такси, е допустимо, както чрез закупуването им от един и същи канал за продажба, така и в случай на закупуването им чрез различии канали за продажба.

3. Процедура по разглеждане на подадени заявления за възстановяване на платена два или повече пъти винетна такса по т. 1.1 от настоящата;

Възстановяване на недължимо внесени суми по чл. 10 от ЗП, съгласно т. 1.1 от настоящата процедура е допустимо за собственик или упълномощен ползвател на пътно превозно средство в следните случаи:

3.1 При декларирани еднакви данни за регистрационен номер, категория, държава на регистрация и емисионен клас (емисионният клас се отнася за винетки за пътни превозни средства Категория 1 и 2), както и с един и същ период на валидност;

3.2 Разликата в периодите на валидност между заплатените винетни такси е не повече от 24 /двадесет и четири/ часа, в случай че и двете винетни такси са платени в брой или с картово плащане;

3.3 Разликата в периодите на валидност между заплатените винетки такси е до 3 /три/ работни дни, в случай че първото плащане е по банков път.

При две или повече закупени е-винетки за един и същи регистрационен номер, категория, държава на регистрация и емисионен клас, когато периодът на едната винетка влиза в периода на другата - се възстановява сумата за закупената винетка за по-малкия период.

Право да подаде заявление за възстановяване на недължимо внесена такса по чл. 10 от ЗП по т. 1.1 от настоящата процедура има собственик или упълномощен ползвател на пътно превозно средство /ППС/.

Заявлението се подава по образец и може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, чрез депозирането му в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/, в деловодството на Областните пътни управления /ОПУ/ или чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg.

3.4  Необходими документи при подаване на заявление:

3.4.1 данни за регистрационния номер на ППС;

3.4.2 данни от регистрационен талон на ППС;

3.4.3 копие на документи, удостоверяващи извършено заплащане на винетна такса;

3.4.4 номер на банкова сметка и титуляр, посочени от заявителя, по която да бъде възстановена сумата;

3.4.5 копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост;

3.4.6 електронен адрес/телефон за контакт.

4.   Процедура по разглеждане на подадени заявления за възстановяване на недължимо платена такса но чл. 10 от ЗП по т. 1.2 от настоящата:

4.1. Възстановяване на суми по неиздадени е-винетки се допуска в следните случаи:

4.1.1   При извършено плащане по банков път, което не може да бъде обработено автоматично или ръчно и по което не е активирана е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП:

4.1.2   При оспорена транзакция за закупена е-винетка, по която парите са постъпили по банковата сметка на НТУ, но е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП не е активирана.

4.2. Право да подаде заявление за възстановяване на недължимо внесена такса по чл.10 от ЗП, по т. 1.2 от настоящата процедура има собственикът на ППС или упълномощеният ползвател на ППС. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, чрез депозирането му в деловодството на АПИ, в деловодството на ОПУ или чрез електронната пота на e-mail: info@bgtoll.bg.

4.3. Необходими документи при подаване на заявление по т. 4:

4.3.1 Дании за регистрационния номер на ППС;

4.3.2 Копие на регистрационен татон на ППС;

4.3.3 Копие на документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса:

4.3.3.1 При плащане по банков път - платежно нареждане;

4.3.3.2 При картово плащане - банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири цифри и последните четири цифри от картата, с която е направено плащането;

4.3.4 Номер на банкова сметка и титуляр, посочени от заявителя, по която да бъде възстановена сумата; При възстановяване на сума по посочена валутна сметка - следва да се съдържат данни за титуляр, адрес на титуляра, наименование на банката, адрес на банката, вид на валутата на банковата сметка;

4.3.5 Копие на нотариално заверено пълномощно при необходимост;

4.3.6 Електронен адрес/телефон за контакт.

При купуването на електронна винетка по банков път е необходимо технологично време за отразяване на плащането, както при всички банкови трансфери. Затова шофьорите, които искат да платят е-винетка чрез банков трансфер, трябва да го направят поне три работни дни преди пътуването, като този срок е валиден при коректно изписване в платежното нареждане на PAY номера на плащането и е внесена коректната сума, изчислена в PAY номера.

В основание за плащане в платежното нареждане се изписва единствено и само тринадесетцифрения PAY код , който е генериран при регистрацията на е-винетка /без интервали и друга информация/.

Например: PAY1901198888888

За всеки генериран PAY код се изготвя отделно платежно нареждане. Обръщаме ви внимание, че платежните нареждания се обработват автоматично и затова информацията трябва да бъде попълнена коректно.

Като получател се изписва АПИ или Агенция ,,Пътна инфраструктура"
 

Указания за банков превод

Плащането за е-винетка с банкова карта или в брой се отразява до пет минути в системата.

Купилите електронна винетка могат да проверят чрез бутона "Проверка на винетка" на уеб сайта bgtoll.bg дали винетката е валидна.

 

Съгласно българското законодателство, винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен период от време (срок) републиканската пътна мрежа. Винетната такса по естеството си е пътна такса и независимо дали потребителят реално ще се възползва от предоставеното му право, в закона не се предвижда връщане на платена винетна такса пропорционално на срока, за който не е ползвана. Срокът на валидност се избира лично от потребителя, той носи риска и отговорността за този избор и електронната винетка не може да бъде използвана за друго пътно превозно средство.

Вписването на символите от регистрационния номер на пътните превозни средства в уеб сайта и мобилното приложение за купуване на електронна винетка може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал те не се въвеждат. Буквените символи от регистрационния номер се изписват с главни букви.

Пример:

Правилно: СВ0000НР; ОВ0000ВТ; ВР0000РВ

Грешно: SV0000NR; OV0000VT; VR0000RV

Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква - "О".

 

При промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

С цел обратна връзка препоръчително е заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер.

Заявление

Електронни винетки могат да бъдат закупени по няколко удобни начина за ползвателите на републиканската пътна мрежа:

 • От интернет на адрес www.bgtoll.bg;
 • Чрез мобилно приложение;
 • Чрез терминали за самообслужване в търговски обекти и в областните пътни управления на АПИ;
 • На каса в търговски обекти и в областните пътни управления на АПИ

 

При покупка онлайн от сайта на www.bgtoll.bg и през мобилното приложение може да се плати с карта.

Плащането в брой е възможно само при покупка на е-винетка на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на АПИ. В означените пунктове за продажба е възможно заплащане и с карта, включително с карта за гориво.

Плащане на е-винетка може да се направи и по банков път. За тази цел е необходимо първо тя да се закупи от www.bgtoll.bg. При покупката клиентът ще получи номер на банковата сметка и при банковия превод в полето  „основание за плащане“ трябва да посочи идентификационния номер на генерираната е-винетка. За титуляр на сметката се вписва Агенция "Пътна инфраструктура".

 

При покупка на е-винетка от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, след финалната стъпка, на екрана се генерира потвърждение за успешно закупуване.

При посочен от вас e-mail адрес, същата информация ще бъде изпратена и в електронната ви пощенска кутия.

При покупка на е-винетка в пункт за продажба или в областно пътно управление на АПИ, както и на терминал за самообслужване ще ви бъде генерирана бележка за закупена е-винетка.

Тази бележка, както и потвърждението за успешно закупуване нямат удостоверителен характер и нямате задължение да ги представяте на длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътни такси.

На сайта www.bgtoll.bg и на терминал за самотаксуване по всяко едно време може да бъде направена проверка за валидността на закупената е-винетка.

Системата дава възможност на потребителите да валидират винетката си до 30 дни от момента, в който те реално я закупуват, което им позволява да планират пътуванията си.

 

 

При покупка на е-винетка отговорността за попълване на коректна информация е на собственика или ползвателя на автомобила.

В чл. 5, ал. 3 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние е записано: “Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е съответно на собственика или на ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.”

Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление не носят отговорност за погрешно въведена информация.

При покупка от уебсайта www.bgtoll.bg, терминал за самотаксуване и мобилното приложение системата изисква на финална стъпка проверка на въведените данни. Приканваме потребителите, които купуват е-винетка, внимателно да преглеждат и проверят въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане.

 

 

На основание Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) пътните такси (е-винетка и тол такса) са държавна такса, за която не се начислява ДДС. За всички държавни такси се издава разписка, а не фискален бон.

Тарифите за е-винетка и тол такса са едни и същи независимо по какъв начин са закупени - от страницата в интернет www.bgtoll.bg, мобилното приложение, терминал за самотаксуване или на каса в пунктовете за продажба и областните пътни управления на АПИ.

 

Е-винетка издадена чрез Агенцията за социално подпомагане

За улеснение на потребителите на интернет страниците на АПИ  и Агенцията за социално подпомагане е добавен бутон „Проверка на електронна винетка на правоимащите лица“. По този начин хората с увреждания могат да проверяват дали им е издаден валидна електронна винетка през 2019 г.

При посещение на линка проверката се извършва чрез въвеждане на регистрационния  номер на автомобила на правоимащото лице, след което системата ще визуализира информация за заредена електронна винетка в АПИ и срокът на нейната валидност.

В сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ можете да проверите валидността на издадените електронни винетки от социалните служби чрез директен линк: https://social.api.bg

При бракуване или продажба на автомобил, правоимащото лице следва в срок до три работни дни да заяви с Уведомление за обстоятелство по чл.10в, ал. 3 от Закона за пътищата  тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

При пререгистрация на автомобил, ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви с Заявление за промяна на регистрационен номер на пътно превозно средство, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.

Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. Това ще става по-облекчен ред.

Хората с увреждания могат да подадат заявлението-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на документите.

Агенцията за социално подпомагане ще изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец за издаване на безплатни годишни електронни винетки. В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, пътната агенция ще издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.

Проверка за валидността на издадена безплатна електронна винетка на правоимащо лице може да бъде направена на следния адрес: https://social.api.bg

 

Тол услуга

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предлага маршрутни карти по следните канали:

 • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой и картово разплащане
 • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане
 • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение BGTOLL

За маршрутна карта ще може да се плати с банкова карта или с карта за гориво – на терминал за самотаксуване и онлайн на сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, или в брой – на касите на Областните пътни управления или на гишетата на следните гранични контролно-пропускателни пунктове: „Кулата“, „Калотина“, „Дунав мост – Русе“ и „Дунав мост – Видин“ и в близост до ГКПП „Капитан Андреево“.

Маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането й и може да се закупи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна поща през платформата за купуване на маршрутна карта), а от нерегистрирани потребители  – за днешния или до 23:59 часа на утрешния ден.

На посочения от ползвателя на пътя електронен адрес той ще получи автоматично информация за идентификационния номер на маршрутната карта както и самия маршрут.  Проверка ще може да се направи и на сайта www.bgtoll.bg.

Бордови устройства ще се предлагат от Националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси, както и от  ЕУЕСТ доставчиците, които са вписани в регистъра и имат сключени договори с Агенция „Пътна инфраструктура“. След постигането на оперативна съвместимост с електронната система за събиране ан тол такси ще се знае кои национални и европейски доставчици ще предлагат бордови устройства. Те ще бъдат обявени в публичния регистър в раздел „Регистри“ https://www.bgtoll.bg/za-nas/registri

Ако ползвателят на платената пътна мрежа има GPS-устройство, не е необходимо да монтира бордово устройство. В този случай GPS данните ще се изпращат от доставчика на декларирани данни, с който потребителят има договор, на национален или европейски доставчик на услуга за електронно събиране на тол такси, с който АПИ има сключен договор. За целта обаче доставчикът на декларирани данни трябва да е включен в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“, поддържан на сайта www.bgtoll.bg. https://www.bgtoll.bg/za-nas/registri. От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Тарифата на тол таксите, които ще събира Агенция „Пътна инфраструктура“, предстои да бъде утвърдена с постановление на Министерския съвет на Република България.

Демонстрационнни центрове са открити в Областните пътни управления на четири областни града:

 • София -  бул. „Цар Борис III“ №215, ет.6
 • Пловдив -  ул. „Христо Г. Данов“ № 22
 • Варна – ул. „Доктор Пискюлиев“ №3
 • Русе – „ул. Отец Паисий“ №5