Въпроси и Отговори

Електронна винетка

Електронната винетка (е-винетка) представлява електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, който удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на платената републиканска пътна мрежа в Република България за определен период от време.

След въвеждането на електронната винетка през 2019г., вече не е необходимо поставянето на стикер на стъклото на лекотоварните превозните средства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 тона. Не е необходимо да съхранявате или да запазвате документ за покупка. Лесно и удобно може да заплатите е-винетка през мобилното приложение или интернет, както и от каналите за продажба на Агенция ,,Пътна инфраструктура“. 

Съгласно Закона за пътищата (ЗП): винетната такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса по-малка или равна на 3,5 тона: 

 • моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници или товари; 
 • моторни превозни средства с повишена проходимост. 

Когато моторното превозно средство се движи с прикачено ремарке/каравана, собственикът или ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето/караваната, за срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке/каравана, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона. Тоест ако общата маса на лекотоварното превозно средство и ремаркето/караваната е по голяма от 3,5 тона, следва задължително да закупите електронна винетка и за ремаркето/караваната.

Валидността на електронните винетки е както следва:

1. годишна винетка с валидност за период от една календарна година, считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

2. тримесечна винетка с валидност три месеца, считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

3. месечна винетка с валидност един месец, считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

4. седмична винетка с валидност 7 календарни дни, считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

5. уикенд винетка с валидност от 12:00 ч. в петък до 23:59 ч. в неделя на същата седмица.

 • Годишна – 87,00 лв.
 • Тримесечна – 48,00 лв.
 • Месечна – 27,00 лв.
 • Седмична – 13,00 лв.
 • Уикенд – 9,00 лв.

* Уикенд винетката е с фиксиран период на валидност – от петък 12:00 ч. до неделя 23:59 ч.

Не, това не е възможно! Съгласно чл. 10а., ал. 6 от Закона за пътищата електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и не може да бъде прехвърляна на друго превозно средство.   

Съгласно българското законодателство, винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен период от време платената пътна мрежа. Винетната такса по естеството си е пътна такса и независимо дали потребителят реално ще се възползва от предоставеното му право, в закона не се предвижда възможност за връщане на платена винетна такса пропорционално на срока, за който не е ползвана. Срокът на валидност се избира лично от потребителя, той носи риска и отговорността за този избор.

Съгласно Закона за пътищата винетна такса не дължат следните пътните превозни средства (ППС):

 • ППС, които имат по-малко от 4 колела;
 • колесни трактори;
 • тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;  
 • ППС на Министерство на вътрешните работи;
 • ППС на Националната служба за охрана;
 • ППС на Държавна агенция „Национална сигурност";
 • ППС за Неотложната медицинска помощ;
 • ППС на Въоръжените сили.  

За пътни превозни средства с чуждестранна регистрация не се събира такса по чл. 10, ал. 1, ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна, съгласно чл. 10г от ЗП.

С Решение № 959 на Министерския съвет от 31 Декември 2018 г. е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура ,,винетна такса“. Списъкът на пътищата, може да откриете ТУК:

С Решение № 127 от 28 февруари 2020 г. са утвърдени промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, който може да видите ТУК:

https://spp.api.bg/EsriBg.API.Public.Register/

Данните от регистрационния номер на превозното средство трябва да се въвеждат с главни букви, без интервал, тире и точка.

Българските регистрационни номера в своя стандартен вид съдържат букви, общи за кирилица и латиница - А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Системата допуска използването и на кирилица, и на латиница, при условие че същите напълно съответстват на регистрационния номер.

Някои чуждестранни регистрационни номера от по-стар тип или такива, които не съответстват на европейските стандарти за унифициране на регистрационните номера съдържат специфични символи.

Символите Ä, Ö, Ü потребителите трябва да въвеждат в пълно съответствие и точно така, както са изписани в регистрационния номер.

Символите Č, Ć, Ž, Š, Đ трябва да се въвеждат със съответстващите им стандартни латински букви – C, Z, S, D.

Символите 0 (нула) и О (буква) не са взаимнозаменяеми.

При движение на превозното средство по платената пътна мрежа системата за контрол (стационарни и мобилни камери) разпознава специалните символи, цифри и букви, съдържащи се в регистрационния номер.

Преди заплащане се уверете, че сте въвели правилно регистрационния номер, както и коректна държава на регистрация.

Електронна винетка може да бъде закупена по няколко удобни начина: 

 • от интернет чрез уебсайта на Национално тол управлениe www.bgtoll.bg;
 • чрез мобилното приложение bgtoll;
 • чрез терминали за самотаксуване в търговски обекти и в областните пътни управления на АПИ;
 • в партньорската мрежа на АПИ;
 • пунктове за продажба на ГКПП – ТУК  ГКПП „Калотина“, ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Кулата“, Дунав мост – Русе, Дунав мост – Видин, ГКПП „Силистра“, ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Илинден“;

В брой или с кредитна/дебитна карта: 

 • при областните пътни управления на АПИ; ТУК
 • в пунктове за продажба на АПИ разположени по ГКПП; -
 • в обекти на партньорската мрежа
 • По банков път: Моля обърнете внимание, когато заплащате електронна винетка чрез банков превод, това следва да се направи поне три работни дни преди датата на Вашето пътуване, тъй като е необходимо технологично време за активация на заплатената от Вас електронна винетка.
 • За тази цел е необходимо първо тя да се заяви през уебсайта www.bgtoll.bg или като кликнете ТУК

При подаване на заявка потребителят ще получи номер на банкова сметка, по която трябва да преведе сумата, като в платежното нареждане в полето „Основание за плащане“ трябва да се посочи генерирания- 13-цифрен PAY код. За титуляр на сметката се посочва Агенция „Пътна инфраструктура“.  С един банков превод ползвателите могат да заплатят до 100 електронни винетки, с различен срок на валидност и за различни категории превозни средства. Предоставена е възможност за импортиране на файл с данни за превозните средства и заявените винетки. 

Подробни инструкции за заплащане на е-винетки по банков път можете да откриете ТУК

Електронна винетка може да бъде заплатена до 30 календарни дни преди датата на нейната активация. 

При заплащане на електронна винетка от сайта на Национално тол управление www.bgtoll.bg и мобилното приложение, след финалната стъпка, на екрана се генерира потвърждение за успешно заплащане. На посочен от потребителя имейл адрес се изпраща разписка.

При заплащане на електронна винетка в пункт за продажба или в областно пътно управление на АПИ, както и на терминал за самообслужване, ще ви бъде генерирана разписка за заплатената електронна винетка.  

На линка https://web.bgtoll.bg/TollProduct , както и на терминалите за самообслужване, по всяко време може да бъде направена проверка за валидността на заплатената от Вас електронна винетка. Препоръчваме, след заплащане на електронната винетка, да направите проверка за нейната активност на посочения по-горе линк.

При заплащане чрез уебсайта www.bgtoll.bg , терминал за самообслужване или мобилно приложение, системата изисква на финална стъпка проверка на въведените данни. Приканваме потребителите, които заплащат електронна винетка, внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях информация преди да потвърдят плащането. 

При покупка на е-винетка отговорността за попълване на коректна информация е на собственика/ползватела на превозното средство. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национално тол управление не носят отговорност за погрешно въведени данни. 

Съгласно чл. 10а, ал. 3а от Закона за пътищата, ,,Oтговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е на собственика или на ползвателя му”. При неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена винетна такса.

Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се извършва корекция от съответните длъжностни лица след подаване на заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя. Когато се установи, че в Република България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса.

Заявленията могат да се подават до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“ № 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен адрес: info@bgtoll.bg. Образецът на заявлението е публикуван на сайта www.bgtoll.bg в раздел „За нас“, секция „Заявления“ или ТУК.

За извършени корекции след дата 10.02.2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването й и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

След извършена корекция при сгрешена винетка на собственика, на вписания ползвател и на водача на ППС не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява.

На основание Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) пътните такси (електронна  винетка и тол такса) са държавна такса, за която не се начислява ДДС. За всички държавни такси се издава разписка, а не фискален бон.

Тарифите за електронна -винетка и тол такса не се променят независимо по какъв начин са закупени - от страницата в интернет www.bgtoll.bg , мобилното приложение, терминал за самотаксуване, на каса в пунктовете за продажба, областните пътни управления или официалната партньорската мрежа на АПИ.

Не, не е необходимо! Удостоверяването за активна електронна винетка се извършва от съответните контролни органи чрез проверка в електронната система съгласно Закон за пътищата чл.10а (5), като ползвателите не са задължени при проверка да представят издадената им разписка за заплатена винетна такса.

При промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви тази промяна в Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“ № 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен  адрес: info@bgtoll.bg. С цел обратна връзка, особено в случай на необходимост от допълнителни справки и уточнения, е задължително заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер. Съгласно Закона за пътищата електронната винетка, следва автомобила и при смяна на регистрационните табели тя се прехвърля на новия регистрационен номер. Прехвърлянето се извършва от Националното тол управление след подаване на заявление, чийто  образец може да бъде изтеглен от ТУК или от сайта www.bgtoll.bg в раздел „За нас“, секция „Заявления“. 

В заявлението е необходимо да бъдат посочени номерът на рамата, идентификационният номер на електронната винетка, както и старият и новият регистрационен номер на автомобила. Към него ползвателите трябва да приложат свидетелството за регистрация на автомобила за стар регистрационен номер, ако заявителят не разполага с него, е нужно да представи един от следните документи: договор за покупко-продажба с видна нотариална заверка, полица на застраховка „Гражданска отговорност“, талон за преминат технически преглед или удостоверение от „Пътна полиция“. 

Прехвърлената валидност на електронна винетка след извършена пререгистрация на пътното превозното средство (ППС), може да бъде проверена на следните линкове   https://check.bgtoll.bg/#/, след като се въведе новият регистрационен номер на ППС-то. 

Възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, в.т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил, е допустимо в случаите:

При допуснато два и повече пъти заплащане на такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона на пътищата – винетна такса, за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, категория, държава на регистрация и период на валидност съгласно заложените изисквания в процедурата за възстановяване на недължимо внесени такси, която може да видите; ТУК или на следния линк:

https://www.bgtoll.bg/content/files/2021/10/26/36f56a26ad80ecee5fc631301584ce1a.PDF

При допуснато два и повече пъти заплащане на такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата – винетна такса, за едно и също пътно превозно средство, когато при издаването на една от електронните винетки е допусната техническа грешка, в следствие на което е извършена корекция съгласно изискванията на чл. 10а, ал.3б от Закона за пътищата, а при заплащането на другата винетна такса има издадена електронна винетка с идентични данни с тези на електронната винетка след удовлетворяване на искането по чл.10а, ал.3б. В резултат на удовлетвореното искане по чл.10а, ал.3б е установено, че е налице два и повече пъти на такса по чл.10, ал. т.1 от ЗП - винетна такса, за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, категория и държава на регистрация и с период на валидност съгласно заложените изисквания в процедурата;

В случай че е заплатена винетна такса, но електронната винетка не е активирана в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата и съгласно заложените изисквания в процедурата; 

При допуснато два и повече пъти заплащане на такса по чл.10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата - винетна такса, за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, категория и държава на регистрация и с периода на валидност, съгласно заложените изисквания в процедурата, както и в случаите, попадащи в хипотезата на чл.5, ал.4 от Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различни категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние;

В случай че е заплатена винетка такса за пътно превозно средство по чл. 10б, ал.3 от Закона за пътищата, за което се дължи заплащане на такса на база изминато разстояние – тол такса; 

Заявление по образец попълнено лично или чрез упълномощено лице се подава в Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“№ 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен адрес: info@bgtoll.bg

Към заявлението се прилагат следните документи: 

 • Копие на регистрационния талон на ППС; 
 • Копие на документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса /при картово плащане – банково извлечение, или извадка от електронно банкиране, в което е отразена трансакцията и информация за първите четири и последните четири цифри от картата, с която е направено плащането; при плащане по банков път - копие от платежното нареждане; при плащане в брой – копие от касов бон /. Когато заявителят е платеца, от представения документ, трябва да е видно кое е лицето, извършило плащането;
 • Копие на пълномощно при необходимост; 
 • Удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя; 
 • Електронен адрес/телефон за контакти; 

Срокът за разглеждане на заявлението е 30 дни от депозирането му. Когато при разглеждане на заявлението се установи, че не съдържа изброените по-горе документи, от заявителя се изисква допълнителното им предоставяне в 14 дневен срок от уведомяването му.  В тези случаи, както и при необходимост от допълнителни проверки, срокът за разглеждане се удължава с времето от изискването на допълнителните документи до предоставянето им.  

 

ИЗДАДЕНИ ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ ОТ АГЕНЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ (АСП)

Безплатна годишна винетка се издава на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Хората с увреждания могат да подадат заявлението-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на документите.

В сайта на Национално тол управление може да се провери валидността на издадените електронни винетки от  АСП чрез бутона „Проверка на електронна винетка, издадена чрез Агенцията за социално подпомагане и освободени по чл.9 от ЗП“ или  ТУК 

При посещение на сайта на www.bgtoll.bg, проверката се извършва чрез въвеждане на националност на превозното средство и регистрационния  номер на автомобила на правоимащото лице, след което системата визуализира информация за активна електронна винетка с крайна дата и час на валидност.

При бракуване или продажба на автомобил, правоимащото лице следва в срок до три работни дни да заяви с Уведомление за обстоятелство по чл.10в, ал. 3 от Закона за пътищата (,,Електронната винетка, издадена при условията на ал. 1 и 2, не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство). Тази промяна може да се извърши лично или чрез упълномощено лице в Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“ № 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен  адрес: info@bgtoll.bg.

Когато гражданинът с ТЕЛК иска прекратяване валидността на винетката издадена от  Агенцията за социално подпомагане, са необходими следните документи: 

·        Попълнено и подписано по образец уведомление по реда на чл. 10 в, ал. 3 от ЗП;

СВАЛИ УВЕДОМЛЕНИЕТО ОТ ТУК 

·        Ако автомобилът е продаден: копие от договор за покупко-продажба с нотариална заверка; 

·        Ако автомобилът е разкомплектован/предаден за скрап/бракуван:  копие на удостоверение от фирмата, която е извършила някое от горецитираните  действия; 

·        Ако гражданинът с ТЕЛК е починал: смъртен акт, удостоверение за наследници и голям талон на автомобила.

При неспазване на законоустановения срок от 3 (три) дни след настъпила промяна в собствеността на превозното средство, правоимащото лице се лишава от възможността да получи нова безплатна винетка преди изтичане валидността на предходно издадената такава.

При пререгистрация на автомобил, ползвателят следва в срок до три работни дни да подаде Заявление за промяна на регистрационен номер на пътно превозно средство , съгласно чл. 5, ал. 4 от ,,Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние“, в Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“ № 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен  адрес: info@bgtoll.bg .

Когато гражданинът с ТЕЛК иска да прехвърли валидността на винетката издадена от Агенцията за социално подпомагане,   от стария на новия регистрационен номер поради нарушена цялост на регистрационни табели (кражба, пожар, наводнение,  вандализъм), заявителят следва да попълни Заявление по образец по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредбата. Изтегли от ТУК

·      Документ, в който е изписан старият регистрационен номер и номерът на рамата: копие от голям талон, платен пътен данък, полица на застраховка ''Гражданска отговорност'' или талон за преминат годишен технически преглед (необходим е само един от изброените документи). 

 

ВЪПРОСНИК С НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ (МАРШРУТНА КАРТА)

Маршрутната  карта (MK) е предплатена услуга за ползване на платени участъци от републиканската пътна мрежа от пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса (ОТДММ) над 3,5 т. Водачът трябва да следва строго и без отклонения определения в МК маршрут, като разполага с 24 часа от момента на активиране на маршрутната карта, за да премине по предварително зададения участък. Маршрутната карта позволява на едно ППС да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. Маршрутната карта се заплаща предварително. Обръщаме Ви внимание, че тя важи само за посочената в нея посока.

При закупуване на маршрутна карта за състав от пътни превозни средства следва изрично да се спазва и декларира обстоятелството отбелязано в свидетелството за регистрация на ппс относно допустимата максимална маса на състав от превозни средства. това е масата отбелязана в графа f. 3.

Маршрутната карта позволява на потребителите с тежкотоварни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, които нямат специализирани бордови устройства и системи за проследяване, да се придвижват еднократно от точка А до точка Б, по платената републиканска пътна мрежа в рамките на определен времеви период.

При проверка от контролните органи на пътя шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ заплатена маршрутна карта.

Маршрутните карти могат да бъдат заплатени, както следва:

 • от интернет чрез уебсайта на Национално тол управление www.bgtoll.bg или от ТУК;
 • чрез мобилното приложение bgtoll;
 • чрез кредитна/дебитна карта посредством терминали за самотаксуване в търговски обекти и в областните пътни управления на АПИ; - ТУК
 • в брой на територията на областните пътни управления към АПИ – ТУК, пунктове за продажба на ГКПП – ТУК  ГКПП „Калотина“, ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Кулата“, Дунав мост – Русе, Дунав мост – Видин, ГКПП „Силистра“, ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Илинден“ и в обекти на партньорската мрежа.

При заплащане на маршрутна карта, преди всичко трябва да се уверите, че сте избрали най-точният маршрут от началната до крайната точка на пътуването. Заплащането е възможно до 7 дни преди пътуването от регистриран потребител, като регистрацията е чрез електронна поща през платформата за заплащане на маршрутна карта. Същата възможност се предоставя и за нерегистриран потребител, като платформата позволява заплащане до 48 часа предварително, в зависимост по кое време на денонощието се осъществява плащането.

Следва да знаете, че когато зададете желания от Вас маршрут, било то през сайта ТУК или през другите канали за продажба на Национално тол управление (терминали за самообслужване и пунктове за продажба на АПИ) ТУК, на екрана Ви се визуализира очертаният маршрут. Необходимо е задължително да проверите дали очертаният маршрут съвпада с планирания от Вас, като при несъответствие има възможност да нанесете до 4 (четири) междинни точки за визуализиране на точния маршрут, по който смятате да преминете.

Задължително преди да потвърдите плащането на маршрутната карта е важно да проверите следните данни на вашето ППС, описани в свидетелството за регистрация (голям или малък талон):

·       Правилно ли е въведен регистрационният номер на  пътното превозно средство;

·       Правилно ли е избрана категорията в зависимост от тонажа на камиона или композицията (въвежда се общата допустима техническа максимална маса на камиона или на композицията, ако се движи в такава);

·       Правилно ли са въведени броят оси, като се въвежда броя на всички оси на ППС или на композицията, така както е по талон, независимо дали са в съприкосновение с пътната настилка.

·       Вярно ли е избрана Екологичната категория на ППС.

След като заплатите маршрутна карта преди да пътувате, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО я проверете на сайта www.bgtoll.bg или ТУК , а при невъзможност се свържете с ИНФОРМАЦИОННАТА ЛИНИЯ НА НТУ – 070010876.

Не предприемайте пътуване преди да сте се уверили, че маршрутната Ви карта е активирана с коректна техническа характеристика на ППС-то и маршрута.

 • Въвеждате във Вашия браузър следният интернет адрес: www.bgtoll.bg, след което от заглавната страница избирате опцията „КУПИ МАРШРУТНА КАРТА“ или направо кликнете ТУК;
 • Задавате дата и час от кога да е валидна маршрутната карта, държава на регистрация на ППС (така както е записано по талон), регистрационен номер, брой оси на камиона или на композицията, емисионен клас, начална и крайна точка на маршрута, както и до 4 (четири) междинни точки.
 • Важно е да се отбележи, че според действащата нормативна уредба винаги се въвежда броят на всички оси, без значение, че е възможно да има „вдигната ос“ при този курс. Това е често повтаряна грешка, която води до нарушение и глоба.
 • Препоръчително е въвеждането на валиден електронен адрес, на който да получите разписката за издадената маршрутна карта.
 • Получаването на разписка на посочения електронен адрес е гаранция, че маршрутната карта е издадена. Тъй като се използва автоматично излъчване на писмото от електронен адрес noreply@bgtoll.bg, е възможно и често се случва писмата да попадат не във входяща поща, а в „спам“ или„нежелана поща“. Задължително проверявайте и в тези папки, дали не сте получили разписката. Това зависи само и единствено от настройките на Вашата пощенска кутия, но е важно да се провери, ако не получите потвърждението си до 10 минути.
 • След като потвърдите данните за ППС и маршрута ще се появи опция за окончателно потвърждение. Ако не сте уверени във въведените данни, на тази стъпка можете все още да се върнете и да коригирате данните, тъй като на следващата стъпка се преминава към плащане и не е възможно след плащането да се коригират данни – сгрешен маршрут, регистрационен номер, емисионен клас или брой оси.
 • При успешно плащане на Вашия компютър се появява екран с информация за издадената маршрутна карта. Ако се появи този екран – маршрутната карта е валидна и издадена правилно, ако не се появи – има проблем с плащането.

Всяка карта има лимит на броя плащания на ден, ако сте заплатили вече 15 маршрутни карти, то е възможно 16-тата да не може да я платите, ако картата Ви е ограничена при издаването с до 15 трансакции на ден. Това го пише с дребни букви в договора Ви за издаване на картата, а и на телефона за обслужване на клиенти на Вашата банка могат да Ви дадат такава информация.

Грешка при 3D верификацията. От ноември 2019 г. има нов регламент за картовите плащания и е въведена допълнителна парола, която да получавате чрез SMS на телефона Ви.  След въвеждане на 3-те цифри, които са изписани на карта Ви (cvv код), следва въвеждане на още една парола, която е валидна обикновено 30 сек. Тази парола получавате на SMS на телефон, който сте посочили при получаването на картата. Ако този телефон не е до Вас – няма как да платите, или ако се забавите повече от 30 сек. с въвеждането на паролата, която е обикновено 6 или 8 цифри – отново плащането е блокирано. Сумата остава за около половин ден блокирана, но после се възстановява по картата Ви.

Обичаен проблем при заплащането на маршрутните карти е статусът на банковата карта, с която плащате. При карта, за която не е надвишен дневният лимит за брой плащания и/или лимитът за общо дневен размер на разплатените суми, и за която сте въвели навреме допълнителната парола – няма причина да не закупите в рамките до 5 мин. маршрутна карта и след още 5 тя да е валидна.

Ако купувате маршрутна карта от бензиностанция и заплащате в брой, е задължително да проверите преди да започнете вашето пътуване в www.bgtoll.bg или ТУК, дали маршрутната картата е активирана. Ако временно обектът има проблем с интернет връзката, възможно е маршрутната картата да не се е активирала – това са редки случаи, но е възможно. Обикновено при липса на интернет не работят търговските системи на веригите бензиностанции, но не винаги е така. По тази причина винаги е по-добре и сигурно да отделите 1 минута и да проверите в www.bgtoll.bg или ТУК има ли активна маршрутна карта, за кой маршрут и от кога е активна.

 

Не, не е възможно! При заплащане на маршрутна карта се въвеждат регистрационния номер и държавата, в която е регистрирано превозното средство, поради тази причина не е възможно да се използва една маршрутна карта за различни превозни средства.

Утвърденият списък на републиканските пътища, за които е необходимо заплащане на тол такса е приет с Решение № 680 на Министерския съвет от 21 септември 2022г. Списъкът може да отворите ТУК.

В обхвата на платената републиканска пътна мрежа, за която се събира тол такса, са включени автомагистрали, първокласни и второкласни пътища. 

Ако ползвате платената пътна мрежа без заплатена пътна такса, при проверка ще бъдете идентифициран като нарушител.

При заплащане на маршрутна карта от уебсайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, след финалната стъпка, на екрана се генерира потвърждение за успешно заплащане.

На посочен от Вас електронен адрес ще получите разписка.

При заплащане на маршрутна карта в пункт за продажба или в областно пътно управление на АПИ, както и на терминал за самотаксуване, ще Ви бъде генерирана разписка за заплатена маршрутна карта.

Тази разписка, както и потвърждението за успешно плащане нямат удостоверителен характер и нямате задължение да ги представяте на длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътни такси.

На сайта www.bgtoll.bg или ТУК, както и на терминал за самотаксуване, по всяко време може да бъде направена проверка за валидността на заплатената маршрутна карта.

При заплащане на маршрутна карта отговорността за попълване на коректна информация е на лицето, което въвежда данните. При заплащане от уебсайта www.bgtoll.bg , терминал за самотаксуване или мобилното приложение системата изисква на финална стъпка проверка на въведените данни. Приканваме ползвателите, които заплащат маршрутна карта, внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността при неправилно декларирани данни в маршрутната карта е на собственика или на ползвателя. При неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително и на държавата, в която е регистрирано, или периода на валидност на маршрутната карта, се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена тол такса. Корекции на маршрутни карти не са възможни.

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национално тол управление не носят отговорност за погрешно въведени данни.

Не, това не е възможно. При неправилно въведени данни и активирана маршрутна карта, заплатените суми не подлежат на възстановяване. При извършване на плащането маршрутната карта се активира и не може да бъде отказана.

Заплащането на маршрутна карта е волеви акт на собственика/ползвателя на превозното средство и съответно собственика/ползвателят на ППС носи отговорност за заплащането на тол продукт и въведените данни. Ако ползвате платената пътна мрежа без заплатена пътна такса, при проверка ще бъдете идентифициран като нарушител.

За всички държавни такси се издава разписка, а не фискален бон. На основание Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) пътните такси (е-винетка и тол такса) са държавна такса, за която не се начислява ДДС.

Тарифите за електронна винетка и тол такса не се променят независимо по какъв начин са закупени – уебсайта www.bgtoll.bg, мобилното приложение, терминал за самотаксуване или на каса в пунктовете за продажба и областните пътни управления на АПИ.

Възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата – маршрутни карти се допуска в следните случаите:

•             При допуснато два и повече пъти заплащане на тол такса чрез заплащане на еднократна маршрутна карта за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, държава на регистрация, емисионен клас и брой оси (при камиони, кемпери и автобуси с обща технически допустима максимална маса (ОТДММ) > 3,5т.), с еднакви начална и крайна точка от заявения маршрут и с разлика в периода на валидност - не повече от удвоения период на очакваното времетраене на заявеното пътуване;

•             В случай че е заплатена тол такса за предварително заявен маршрут, но не е издадена маршрутна карта в електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 ЗП.

Заявление се подава по образец и може да бъде попълнено лично или чрез упълномощено лице чрез депозираното му в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, в деловодството на Областните пътни управление или чрез електронната поща на имейл: info@bgtoll.bg. Образец на заявлението можете да изтеглите ТУК

Към заявлението е необходимо да бъде приложена следната информация:

•           копие от регистрационния талон на ППС;

•           копие на документи, удостоверяващи извършено заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут;:

•           копие от пълномощно при необходимост;

•           удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр посочен от заявителя;

•           електронен адрес/телефон за контакт;

Срокът за разглеждане на заявлението е 30 дни от депозирането му. Когато при разглеждане на заявлението се установи, че не съдържа изброените по-горе документи, както и при необходимост от извършване на допълнителни проверки, срокът се удължава с времето от тяхното изискване до предоставянето им.

Ако ползвателят на платената пътна мрежа има GPS-устройство, не е необходимо да монтира бордово устройство. В този случай GPS данните от пътното превозно средство се изпращат от доставчика на декларирани данни, с който потребителят има договор към Национален доставчик на услуга (НДУ), с който АПИ от своя страна има сключен договор. За целта обаче доставчикът на декларирани данни трябва да е включен в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“, поддържан на сайта www.bgtoll.bg или ТУК.

Също така Доставчиците на декларирани данни следва да имат сключен договор с НДУ, на който подават генерираните „сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните, Националните доставчици на услуги ги изпращат към АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Бордови устройства  се предлагат от Националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси, които са вписани в регистъра и имат влезли в сила договори с Агенция „Пътна инфраструктура“, като същите може да откриете ТУК.

 

ГЛОБИ И НАРУШЕНИЯ

Заявеният маршрут, както и посоката на движение трябва да се следват стриктно. В случай на инцидент или друго препятствие по пътя, поради което е обявен обходен маршрут, водачът няма да бъде санкциониран, но само ако следва определения обходен маршрут. За всяко друго отклонение от предварително заявения път, трябва да се купи допълнителна маршрутна карта, в противен случай пътното превозно средство ще бъде идентифицирано като нарушител и ще бъде глобено.

Бихме искали да Ви информираме, че е необходимо да въвеждате точките последователно, спрямо пътя, по който ще се движи пътното превозното средство. При необходимост може да въведете до четири междинни точки по заложения от Вас маршрут.

Ако не сте заплатили винетна такса за платените участъци от републиканската пътна мрежа (за пътни превозни средства до 3,5 т), то вие сте нарушител и подлежите на санкция.

Според Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата шофьорите вече няма да  бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без заплатена винетна такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира.

Установяването на нарушението се извършва чрез електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. Контрол за заплащането на винетна такса осъществяват органите на Министерство на вътрешните работи, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през граничен контролно-пропускателен  пункт.

По пътищата на България функционират 295 стационарни камери и 105 автомобила, които в денонощен режим контролират, чрез разчитане на регистрационния номер на автомобила и проверка в системата, дали е заплатена съответната пътна такса.

 

В случай че превозното средство се движи по платената пътна мрежа без предварително заплатена маршрутна карта за съответния участък или без да е оборудвано с бордово устройство или валиден GPS тракер, или същите не са включени и не предават данни в реално време, електронната система ще отчете това нарушение. Шофьорът е длъжен да спре при подаване на сигнал от мобилния тол контрол, съгласно чл. 167а, ал. 2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

Контролните органи предлагат заплащане на компенсаторна такса, което може да стане на място с банкова карта чрез ПОС терминал. Плащането й позволява на нарушителя да избегне административно наказание за конкретното нарушение.

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Компенсаторната такса, в този случай, може да се плати в 14-дневен срок по банков път като задължително в платежното нареждане се посочва номера на АУАН. Ако и това не се случи, нарушителят получава наказателно постановление и дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

Електронната система установява нарушенията автоматично и, в случай че не ви спре тол контрол на пътя, собственикът на превозното средство ще получи по пощата електронен фиш. Той ще има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако това не се случи, се дължи глоба и съответната максимална тол такса.

Проверка за издадени, връчени и платени електронни фишове можете да направите на уебсайта www.bgtoll.bg или ТУК.

С цел своевременно информиране на ползвателите, справка относно текущия статус на установените нарушения можете да направите на https://tollpass.bg, https://www.digitoll.bg, където можете да заплатите с дебитна или кредитна карта, както и чрез банков превод.

Моля имайте предвид, че контролът и правоприлагането при ползването на платената пътна мрежа се осъществява от Национално тол управление (НТУ) към Агенция „Пътна инфраструктура“.

Размерът на компенсаторните такси е:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2 – 3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

Плащането на компенсаторна такса позволява да се избегне административно наказание за конкретното нарушение – движение по платената пътна мрежа без маршрутна карта за съответния участък или без бордово устройство, което предава валидни данни за изминатите тол сегменти.

Компенсаторната такса може да се плати с банкова карта, ако нарушителят бъде спрян за проверка от тол контрол на пътя, или по банков път, ако нарушителят е получил акт за установяване на административно нарушение.

В случай че плащането на таксата е след издаден електронен фиш, собственикът на съответното превозно средство трябва да посочи в платежното нареждане номера на фиша. Плащането отново е само по банков път.

Сметката на Националното тол управление за отчитане на плащания по банков  път на санкции:

Банка БНБ

IBAN: BG50BNBG 96613100165801

BIC: BNBGBGSD 

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Пътни превозни средства

В лева

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

54,00

ЕВРО V

60,00

ЕВРО III и IV

64,00

ЕВРО 0, I, II

74,00

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

162,00

ЕВРО V

172,00

ЕВРО III и IV

176,00

ЕВРО 0, I, II

186,00

 

 

 

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

227,00

ЕВРО V

234,00

ЕВРО III и IV

244,00

ЕВРО 0, I, II

277,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

30,00

ЕВРО III и IV

37,00

ЕВРО 0, I, II

51,00

 

 

 

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

30,00

ЕВРО V

37,00

ЕВРО III и IV

44,00

ЕВРО 0, I, II

58,00

В случай че нарушителят откаже на плати компенсаторна такса на пътя, той ще получи акт за установяване на административно нарушение. В този случай ще има срок от 14 дни, в които ще може да плати компенсаторна такса по банков път. Той трябва да плати и максимален тол, за да продължи пътя си.

Ако нарушителят не плати компенсаторната такса в 14-дневния срок, ще получи наказателно постановление и ще дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

В случай че собственикът на превозното средство в нарушение е получил електронен фиш, той има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако не го направи, електронният фиш влиза в сила и се дължат глоби

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платени такси, установено от електронната система за събиране на пътни такси. За нарушението е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. 

Той се издава, както на собственици на леки автомобили, които системата е отчела като нарушители – без валидна електронна-винетка, така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 т, които се движат без предварително купена маршрутна карта за конкретните тол сектори или нямат приета тол декларация, генерирана на база на бордово устройство или GPS тракер.

В документа е посочен денят и часът, в който е установено нарушението, характеристиките на превозното средство, мястото и посоката му на движение, както и номерът на контролната рамка, от която е постъпила информацията в електронната система

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платена пътна такса - винетка или тол, установено от електронната система за събиране на пътни такси. За нарушението е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. 

Той се издава както на собственици на леки автомобили, които системата е отчела като нарушители – без валидна електронна-винетка, така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 т, които се движат без предварително купена маршрутна карта за конкретните тол участъци или нямат приета тол декларация, генерирана на база на бордово устройство или GPS тракер.

В документа са посочени денят и часът на установяване на нарушението, характеристиките на превозното средство, мястото и посоката му на движение, както и номерът на контролната рамка, от която е постъпила информацията в електронната система

В случаите на регистрирани три нарушения в рамките на една календарна година за пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, електронният фиш за последващото му движение в рамките на същата календарна година без заплатена винетна такса се счита за анулиран по силата на закона и не е необходимо подаване на молба за анулиране.

Електронният фиш може да бъде анулиран когато:

- компенсаторната такса е заплатена;

- пътното превозно средство е било обявено за издирване;

- за пътното превозно средство съгласно закон или международен договор не се дължи пътна такса;

- в случаите на извършена след 10.02.2023 г.  корекция на винетка с грешно декларирани данни за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка;

- в случаите, когато се установи, че към момента на регистрираното нарушение за ППС е имало валидна електронна винетка за стария регистрационен номер и същото е било пререгистрирано.

Молба за анулиране на електронен фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му до председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Той уведомява лицето, поискало анулирането в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на електронния фиш. Във втория случай жалбоподателят може да обжалва електронния фиш в 14-дневен срок по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Електронният фиш може да бъде анулиран и когато в 7-дневен срок от получаването на електронния фиш, собственикът на пътното превозно средство представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, както и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В такъв случай се образува административнонаказателно производство срещу лицето, за което са установени данни, че е извършило нарушението.

В срок от 14 дни след получаване на електронния фиш собственикът на превозното средство има възможност да плати компенсаторна такса. Плащането е по банков път по сметка:

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

При банка: БНБ

Титуляр: Агенция „Пътна инфраструктура“

Задължително в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.

С плащането на компенсаторната такса в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш той се анулира и не се дължат глоба или имуществена санкция, а нарушителят се освобождава от административнонаказателна отговорност. В тези случаи не е необходимо подаване на молба за анулиране на електронен фиш.

Размерът на компенсаторните такси за превозните средства до 3,5 тона е 70 лв., а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е съответно:

Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително

150 лв.

77 евро

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т

150 лв.

77 евро

Електронният фиш подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред съответния районен съд, на чиято територия е установено нарушението. Жалбата се подава чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш за ползване на платената пътна мрежа без платена пътна такса, собственикът на превозното средство може да плати компенсаторна такса. За леките коли до 3,5 тона тя е 70 лв., а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е съответно:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

В случай че в 14-дневния срок от получаване на електронния фиш не бъде платена компенсаторна такса, включително и ако електронният фиш бъде обжалван по съдебен ред и потвърден с влязло в сила съдебно решение, собственикът на превозното средство дължи пълния размер на посочената глоба.

Независимо от налагането на това административно наказание собственикът на превозното средство дължи съответната пътна такса. За превозните средства до 3,5 т трябва да бъде купена уикенд винетка, а за останалите – да се заплати т.нар. максимален тол.

След старта на тол системата от 1 март 2020 г. тежкотоварните автомобили плащат  глоба в размер на 1 800 лв., ако се движат по платените участъци на републиканската пътна мрежа без платена тол такса. В случай че при това нарушение са декларирани неверни данни за характеристиките на пътното превозно средство, глобата е 2 500 лв. за физически лица или имуществена санкция в същия размер – за юридически лица.

Влязъл в сила електронен фиш, за който не е платена глобата, се изпраща за събиране на публичен изпълнител