От 1 март 2020 г. пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т се таксуват за ползване на платените участъци от републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние. Тол таксите замениха електронните винетки. 

Размерът на тол таксите зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство, екологичната му категория и броя оси, както и от вида на пътя - автомагистрали, първи или втори клас пътища.

Отчитането и плащането на изминатите километри може да стане по два начина - чрез договор с дружество - Национален доставчик на услуга или чрез маршрутна карта.  

При първия вариант дружеството - Национален доставчик на услуга предоставя бордово устройство за всеки от камионите или автобусите, чрез което ще се отчитат изминатите тол сегменти. Условията и периодичността на плащането зависят от клаузите в договора.

В случай че превозното средство разполага с  GPS тракер и собственикът желае той да бъде използван и за тол таксуването, следва  да провери дали фирмата, която е предоставила GPS тракера, има договор с дружество национален доставчик на услуги. Ако има, може да се сключи договор за тол таксуване със съответното дружество. За ползването на бордови устройства и GPS тракери информация предоставят партньорите на АПИ – Националните доставчици на услуги за тол таксуване. Регистърът на националните доставчици на услуги, които имат договори с АПИ, е в раздел „За нас“ на сайта www.bgtoll.bg.

Маршрутната карта е предплатена услуга – превозвачът избира начална и крайна точка на разстоянието, което иска да измине, както и до четири междинни, по желание. Водачът трябва да следва строго определения маршрут като има 24 часа от момента на активиране на маршрутната карта, за да го премине.

Повече детайли и допълнителна информация - в рубриката "Въпроси и отговори" на сайта bgtoll.bg.

Категории пътни превозни средства, за които е приложимо тол таксуване

Възможности за плащане на тол такса

Пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона имат следните възможности за плащане на необходимите такси при ползване на платената републиканска пътна мрежа:

Чрез GNSS базирано бордово устройство

Отчитането на тол таксите се извършва чрез монтирано в превозното средство бордово устройство, което генерира данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от Националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси (НДУ) или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” имат сключени договори. След обработката на данните доставчиците на услуги (НДУ и ЕУЕСТ) ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Чрез GPS устройство

В случай че ползвателят на платената републиканска пътна мрежа е избрал да използва GPS устройство, е необходимо да има сключен договор с Доставчик на декларирани данни (т.нар. доверителни данни), който е вписан в публично оповестен списък на Агенция “Пътна инфраструктура”.  От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Маршрутна карта

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови или GPS устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Маршрутна карта се издава като желаещият да използва платената републиканска пътна мрежа посочи начална и крайна точка на маршрута си, до четири междинни точки по заложения от него маршрут, както и техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси от данните по Свидетелството за регистрация на Част I на моторното превозно средство). Този тип услуга е предплатена. Маршрутната карта дава права на ползвателя на пътя да извърши еднократно пътуване по зададения от него маршрут.


Маршрутните карти могат да бъдат купени от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез познатите канали за продажба на електронни винетки:

  • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение

Издаването на маршрутна карта е обусловено от предварително изчисляване и заплащане на дължимата тол такса. Тя е с валидност 24 часа от момента на активирането й и може да се купи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна поща през платформата за купуване на маршрутна карта) или два дни предварително – от нерегистрирани потребители (за днешния или до 23:59 часа на утрешния ден).

Тарифи и обхват на пътната мрежа

С Постановление № 495 на Министерски съвет за изменение на Тарифата на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, планираното от 01.01.2023 г. увеличение на тол таксите е отложено да влезе в сила от 01.07.2023 г.

От 01.07.2023 г. в сила влизат следните тол такси:

 

Пътни превозни средства

Платена пътна инфраструктура

Цена на тол такса лв./км

АМ

I клас

II клас

Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително

ЕВРО VI, EEV

0,10

0,06

0,04

ЕВРО V

0,11

0,07

0,05

ЕВРО III и IV

0,12

0,07

0,05

ЕВРО 0, I, II

0,13

0,09

0,07

Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

0,26

0,22

0,19

ЕВРО V

0,27

0,24

0,21

ЕВРО III и IV

0,28

0,24

0,21

ЕВРО 0, I, II

0,30

0,25

0,23

Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

0,35

0,32

0,29

ЕВРО V

0,36

0,33

0,30

ЕВРО III и IV

0,37

0,35

0,32

ЕВРО 0, I, II

0,43

0,39

0,37

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително

ЕВРО VI, EEV

0,04

0,03

0,02

ЕВРО V

0,05

0,04

0,03

ЕВРО III и IV

0,06

0,05

0,04

ЕВРО 0, I, II

0,08

0,07

0,05

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т

ЕВРО VI, EEV

0,05

0,04

0,03

ЕВРО V

0,06

0,05

0,04

ЕВРО III и IV

0,07

0,06

0,05

ЕВРО 0, I, II

0,09

0,08

0,06

За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние - тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътни превозно средство за категория ЕВРО VI, ЕЕV.  

Решение №680 на Министерския съвет от 21.09.2022 г. определя списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса.  

С цел намаляване на случаите на разминаване на декларираните данни от страна на ползвателя на платената пътна мрежа и данните по Свидетелството за регистрация на Част I на моторното превозно средство, ползвателите на платената пътна мрежа декларират данни за пътните превозни средства над 3, 5 тона както следва: за товарен автомобил над 3,5 тона- до 12 тона; за товарен автомобил над 12 т. с 2 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 3 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 4 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 5  и повече оси. Потребителите декларират общия брой оси, които притежават  пътните превозни средства, като посочват броя оси на влекача плюс тези на тегленото пътно превозно средство. 

КОНТРОЛ

В случай че превозното средство се движи по платената пътна мрежа без предварително купена маршрутна карта за съответния участък или без да е оборудвано с бордово устройство или валиден GPS тракер, или същите не са включени и не предават данни в реално време, електронната система отчита това нарушение. Шофьорът е длъжен да спре при подаване на сигнал от мобилния тол контрол, съгласно чл. 167а, ал. 2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

Контролните органи предлагат заплащане на компенсаторна такса, което може да стане на място с банкова карта чрез ПОС терминал. Плащането й позволява на нарушителя да избегне административно наказание за конкретното нарушение.

Размерът на компенсаторните такси е:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Компенсаторната такса, в такъв случай, може да се плати в 14-дневен срок по банков път като задължително в платежното нареждане се посочва номера на АУАН. Ако и това не се случи, нарушителят получава наказателно постановление и дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

Електронната система установява нарушенията автоматично и, в случай че не ви спре тол контрол на пътя, собственикът на превозното средство получава по пощата електронен фиш. Той има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако това не се случи, се дължи глоба и съответната максимална тол такса.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ППС ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 179, АЛ. 3А ЗДВП