От 16 август 2019 г., за преминаване по платената пътна мрежа, собственикът или ползвателят на пътното превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона следва да заплаща такса за изминато разстояние - тол такса, вместо заплащаната досега винетна такса. Заплащането на тол таксата дава право на пътното превозно средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Същата се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.


Категории пътни превозни средства, за които ще е приложимо тол таксуване

Тол продукти

Пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона ще имат две възможности за таксуване при ползване на пътната мрежа:
 

Тол такса (с отчитане на изминато разстояние на база на GNSS бордово устройство)

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, които имат по-чести или регулярни пътувания по платената тол мрежа.

Механизмът на отчитане за целите на тол таксуване е посредством монтирано в превозното средство бордово устройство, което изпраща данни, необходими за изчисляване на дължимата тол такса. Данните се изпращат на доставчика на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, с когото потребителят има сключен договор за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Последният от своя страна обработва постъпилите данни и съставя и изпраща декларация на такса за изминато разстояние (тол декларация) към Електронната система за събиране на тол такси, оперирана от Агенция „Пътна инфраструктура“, в качеството й на лице, събиращо пътни такси. Агенция „Пътна инфраструктура“ начислява дължимата такса на доставчика на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние, който я заплаща, като отношенията във връзка със заплащането й от крайния потребител на доставчика на услуги се уреждат в сключения между тях индивидуален договор.

В случай, че ползвателят на платената пътна мрежа няма монтирано бордово устройство, а друг вид система за проследяване, базирана на данни получавани от глобална навигационна сателитна система, данните от същото могат да бъдат изпращани от доставчика на декларирани данни, с когото потребителят е в договорни отношения на доставчика на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или директно на лицето, събиращо пътни такси, които след допълнителна обработка да изчисляват дължимата такса. В този случай дължимата такса се начислява директно на ползвателя на платената пътна мрежа, като доставчикът на декларирани данни няма задължения във връзка със събирането й.
 

Маршрутна карта

Този продукт е подходящ за пътни превозни средства над 3,5 тона, с които се извършват “случайни“ (единични) пътувания.

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови устройства или системи за спътниково позициониране и  сключен договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние или с лице, извършващо дейност като доставчик на декларирани данни могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Маршрутната карта  е тол продукт, базиран на изминато разстояние в рамките на определен времеви период, за който е валидна. Маршрутна карта се издава при предварително заплащане на тол такса, като позволява на едно пътно превозно средство от посочената по-горе категория, да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени от ползвателя междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири.

Маршрутните карти могат да бъдат закупени по няколко начина:

  • в пунктовете за продажба – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • по електронен път

Издаването на маршрутна карта е обусловено от предварително изчисляване и заплащане на дължимата тол такса. Потребителят на пътища трябва да бъде регистриран, за да може да закупи маршрутна карта, но не е задължен да подпише договор с доставчик на услуги, свързани с електронното събиране на пътни такси.
 

Тарифи и обхват на пътната мрежа

Във връзка с въвеждане на тол таксуването в България Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) е в процес на определяне както на тарифите, така и пътната мрежа, за чието ползване ще се дължи тол такса. За тази цел АПИ е сключила договор със Световна банка, която ще предложи консултантски услуги за определяне на тарифите и обхвата на таксуваната пътна мрежа. Те ще бъдат предложени на обществено обсъждане и ще бъдат приети от Министерския съвет след предварителното одобрение и от Европейската комисия.

В следващите месеци и с наближаване на въвеждането на тол таксуването от 16 август 2019 г. АПИ ще предоставя допълнителна информация.