Превозвачите могат да подават заявленията за изплащане на държавна помощ и в офисите на областните пътни управления, НТУ и чрез системата за сигурно електронно връчване

Превозвачите могат да подават заявленията за изплащане на държавна помощ и в офисите на областните пътни управления, НТУ и чрез системата за сигурно електронно връчване

1 April 2024

За улеснение на превозвачите заявленията за изплащане на държавна помощ в подкрепа на разходите за стабилизиране на транспортния отрасъл могат да се подават освен в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ на адрес гр. София, бул. „Македония“ №3 и в офисите на областните пътни управления, Националното тол управление, а електронно и чрез системата за сигурно електронно връчване и на delovodstvo@api.bg, info@bgtoll.bg . Срокът за подаването им е до 15-ти април.

Изплащането на помощта е въз основа решение на Министерския съвет от 23 февруари т. г. за подпомогнати на транспортните предприятия с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“. За предоставянето й има положително становище от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи и това дава възможност да се пристъпи към изплащането й. Определеният срок за предоставянето на помощта е до 30 юни 2024 г.

Пълният комплект от документи – заявление и декларации с приложенията към тях, които транспортните фирми трябва да попълнят и подадат като придружаващи документи са публикувани на интернет страниците на Агенция „Пътна инфраструктура“ – www.api.bg, и на Националното тол управление – www.bgtoll.bg, и могат да бъдат изтеглени тук.

На интернет страницата са публикувани и утвърдените Вътрешни правила за критериите за подаване, разглеждане, преценка за допустимост и методика за оценка на заявленията за кандидатстване на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари за получаване от държавата на безвъзмездни средства.

Целта е с предоставената държавна помощ да се подпомогне транспортният бранш, който търпи значителни щети от 2020-та година досега от пандемията от COVID-19, войната в Украйна, глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги, значителното увеличение на цените на горивата и необходимостта от преориентиране на транспортните маршрути, което води до повишени оперативни разходи за фирмите. По данни от Националния статистически институт в периода след началото на войната оперативните разходи в сектора са се увеличили значително, което оказва сериозен натиск върху финансовото състояние на товарните компании, като застрашава тяхната способност да предлагат конкурентни цени и да поддържат оперативна ефективност.

Постановлението на Министерския съвет предвижда помощта да се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. за транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. Размерът ѝ ще се определя на базата на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобилите над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ.