Питања и одговори

ОПШТА ПИТАЊА

У Бугарској се  2019. године уводе е-вињета и порез као савремени начин за прикупљање накнаде за употребу  путне мреже. На тај начин се генеришу потребна финансијска средства, која се потом користе за развој постојећих и нових путева, укључујући и безбедност на путевима.
Систем наплате путарине се заснива на савременим технологијама које омогућавају погодан начин за плаћање и спровођење контроле без ометања слободног кретања возила.
Систем уводи поштен и европски модел фактурисања.

 

Од 1. јануара 2019. године у Бугарској ступа на снагу употреба електронске вињете за коришћење националне путне мреже. Цене е-вињета остају непромењене за сва возила. Од 2019. године уведена је викенд вињета за путничке аутомобиле. Ступањем на снагу е-вињете није потребнодржати налепницу на ветробранском стаклу на возилу. Након инспекције од стране надзорних органа возачи нису обавезни да поднесу документ којим се потврђује да су купили вињету.

За обављање наплату путарине Агенција „Путна инфраструктура“ (АПИ) управља системом за електронску наплату путарине. Систем је комбинација техничких средстава и поступака по којима се продаја обавља, такође се врши валидација и контрола регулисане употребе путне мреже

 

Papirne vinjete, koje su važeće i tokom 2019. godine, ostaju važeće do isticanja njihovog roka. Nalepnica sa vinjetom treba da ostane zalepljena na prednjem staklu do isticanja roka vinjete, kako bi mogla biti proverena od strane kontrolnih organa.

За аутомобила + приколице/камп приколице преко 3,5 тоне укупне тежине, куповина е-Вињету Категорије 3 је обавезна. Рок важења вињете за приколице/камп приколице може бити различити од рок важења вињете за аутомобил.

Надлежна контролна тела проводе верификацију плаћања вињете провером постојања правилно генерисане и важеће електронске вињете у електронском систему према Закону о путевима чл.10а (5), тако да корисници нису обавезни да доставе издату електронску вињету или потврду о извршеној уплати.

Према „Закону о путевима“:

Накнада за вињету се плаћа за следећа возила са техничком дозвољеном масом до 3,5 тона:
• моторна возила са најмање четири точка и намењена су за превоз путника;
• моторна возила са најмање четири точка и намењена су за превоз робе;
• теренска (off-road) возила.

Путничка возила намењена за вучу полуприколице сматрају се друмским возилима намењеним за превоз робе са више од 2 осовине, без обзира на број осовина и да ли је полуприколица прикључена или не.
Када се путно возило вози са приколицом и где укупна технички дозвољена маса комбинације прелази 3,5 тоне, додатна вињета ће се платити за приколицу за исту категорију путног возила.

 

Према „Закону о путевима“:

Е-вињету не плаћају особе са 50 и више од 50 процената смањене радне
способности, као и особе или породице које имаjу децу са трајним инвалидитетом до 18 година и до средњег образовања, али не касније од 20 година. Овим особама издаје се бесплатна електронска вињета која важи годину дана.

Вињету не плаћају  возила са мање од 4 точка, као ни трактори и приколице трактора и остала самоходна опрема регистрована за рад у складу са Законом о регистрацији и контроли пољопривредне и шумарске опреме.
Путничка возила Министарства унутрашњих послова, Службе националне безбедности, Агенције за државну сигурност, Хитне медицинске помоћи и Војске такође не плаћају вињету.

 

Анексом бр. 2 уз тачку 2. Одлуке Савета министара бр. 959 / 31.12.2018. Списак републичких путева за које се наплаћује накнада за коришћење путне инфраструктуре - 

dv.parliament.bg/DVPics/2019/3_19/3_19_pril.pdf

Мапу путева за које је неопходно коришћење е-вињете можете погледати овде.

 

 

 

У случају да нисте платили вињету за коришћење плаћене путне мреже, онда сте прекршилац и добићете казну за то.
Кршење правила се утврђује путем електронског система и  фиксних и мобилних камера зНационалне ТОЛ управе. Контрола уплате вињете ће вршити орган Министарства унутрашњих послова и Управа Царина у тренутку када возило напушта територију Бугарске преко граничног прелаза.
На путевима Бугарске ће радити скоро 300 фиксне камере и 105 аутомобила, који ће вршити константну контролу , читајући регистарски број аутомобила и проверу о плаћеној путарини - електорнској вињети.

 

Контролу плаћања вињете врше органи државне управе, Министарство унутрашњих послова и Управа Царина у тренутку када путно возило напусти Бугарску преко граничног прелаза.

Не, увођење компензацијске накнаде не поништава новчане казне.
Сви возачи, власници или корисници возила који користе путну мрежу, а који нису платили накнаду за коришћење националне путне мреже (е-вињете или путарине) крше закон и треба да плате новчану казну.
У супротном ће бити састављен акт за успостављање административног прекршаја на основу којим је изречена новчана казна. Ако учинилац плати новчану казну у року од 14 дана од дана доношења акта о оснивању административног прекршаjа, исти ће бити ослобођен од административне одговорности, а неће добити новчану казну у знатно већем износу.

 

Компензацијска накнада уведена је 31.01.2017. у Закон о путевима, а изменама у Закону о превозу и друмском саобраћају које ступају на снагу од почетка 2019. године, иста је предвиђена да делује као механизам за ослобађање од одговорности за административни прекршаj приликом употребе плаћене путне мреже.
Могућност добровољног плаћања накнаде за компензацију, са једне стране, има за циљ да повећа наплату накнаде коришћења путне мреже, а са друге - компензацијска накнада омогућава починиоцу да накнадно плати већи износ са закашњењем и на тај начин се ослобађа наметања санкција и сродних мера.

 

Компензацијска накнада се може платити:
• приликом провере на путу од стране контролних органа националних власти. Иста може бити плаћена само и једино картицом преко ПОС терминала, којим ће бити опремљени мобилни тимови Националних органа.
• на граничним прелазима биће омогућено и плаћање у готовини, узимајући у обзир чињеницу да возило може да  напусти земљу тек након уплате.
Корисник плаћене путне мреже има могућност да уплати накнаду путем банке, као и у продајним пунктовима - у готовини или картицом.

Након инспекције службеника МУП-а на путу, накнада  се НЕ може платити.

У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.
Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.
Да би возач платио компензаторијиску накнаду кад је прекршај извршен или у року од 14 дана после административне казне, онда му се не изриче новчана казна, која је у износ већи од те накнаде.

Новчана казна може бити плаћена путем банке.

 

 

НАБАВКА И ПЛАЋАЊЕ Е-ВИЊЕТЕ

Prilikom kupovine elektronske vinjete bankovnim transferom potrebno je tehnološko vreme za obrađivanje uplate, kao kod svih bankovnih transfera. Zbog toga, vozači koji žele da plate elektronsku vinjetu bankovnim transferom, treba to da urade najmanje tri radna dana pre putovanja, a ovaj rok je važeći pod uslovom da je u platnom nalogu ispravno upisan PAY broj uplate i da je uplaćena odgovarajuća suma, izračunata u PAY broju.

U polju „svrha uplate“ na platnom nalogu upisuje se jedino i samo trinaestocifren PAY broj, koji se generiše prilikom registracije e-vinjete. /bez intervala i drugih informacija/.

Na primer: PAY1901198888888

Za svaki generisani PAY broj se priprema zasebni platni nalog. Obraćamo vam pažnju da se platni nalozi obrađuju automatski i zbog toga sve informacije treba da budu pravilno popunjene.

Kao primalac se upisuje API ili Agencija „Putna infrastruktura”.

Plaćanje e-vinjete platnom karticom ili u gotovini se obrađuje do pet minuta u sistemu. Vozači koji su kupili elektronsku vinjetu mogu proveriti da li je vinjeta važeća klikom na dugme „Provera vinjete” na veb-sajtu bgtoll.bg.

Uputstva za bankovni transfer

Prilikom kupovine e-vinjete, odgovornost za popunjavanje ispravnih informacija snosi vlasnik ili korisnik automobila.

U čl.5, st.3 Naredbe o uslovima, redu i pravilima o izgradnji i funkcionisanju mešovitog sistema za naplatu različitih kategorija vozila na osnovu vremena i na osnovu pređenog rastojanja, piše: „Odgovoornost za nepravilno deklarisane podatke o registarskom broju vozila, njegovoj kategoriji ili periodu važenja takse vinjete snosi vlasnik ili korisnik vozila, dok se u slučaju nepravilno deklarisanih podataka smatra da za to vozilo nije plaćena taksa za vinjetu.”

Agencija „Putna infrastruktura” i Nacionalna uprava putarina ne snose odgovornost u slučaju pogrešno upisanih informacija.

Prilikom kupovine na veb-sajtu www.bgtoll.bg, terminal za plaćanje i mobilna aplikacija sistema zahtevaju u završnom koraku proveru upisanih informacija. Pozivamo korisnike koji kupuju e-vinjetu da, pre nego što potvrde plaćanje, pažljivo pregledaju i provere upisane informacije

Уписивање симбола регистрационог броја путних возила на интернет страници и мобилној апликација за куповину мобилне електронске вињете могу бити и на ћирилици и на латиници, али да одговарају симболима у самом регистрационом броју. При уношењу броја, уносе се само слова и бројеви. У случају да регистрациони број садржи цртицу, тачку или размак, они се не уносе. Абецедни знакови регистрационог броја пишу се великим словима.

Пример:

Исправно: CB0000HP, OB0000BT, BP0000PB

Погрешно: SV0000NR, OV0000VT, VR0000RV

Симболи 0 (нула) и О (слово О) нису заменљиви. За цифру из броја, мора бити написано 0 (нула), а за слово - "О"

Електронске вињете можете купити на неколико начина који су погодни за кориснике националне путне мреже:
- преко Интернета на страници web.bgtoll.bg ;
- преко мобилне апликације
- од свих терминала за самосталну уплату у малопродајним објектима и регионалним управама АПИ (Агенција „Путна инфраструктура“);
- на благајни у малопродајним објектима и регионалним управама АПИ (Агенција „Путна инфраструктура“);

 

Куповином преко интернет странице web.bgtoll.bg и коришћењем мобилне апликације плаћање можете обавити картицом.

Плаћање у готовини је могуће само у случајевима када е-вињету купујете на благајни у продајним пунктовима и у регионалним управама АПИ. У пунктовима за продаjу такође можете да платите картицом, укључујући и картицу за гориво.

Плаћање е-вињета се може вршити и путе, банке. За то је најпре потребно купити е-вињету преко интернет странице web.bgtoll.bg и плаћање путем банке у поље „основа за плаћање“ морате уписсати идентификациони број генерисане е-вињете.

 

Приликом куповине е-вињету преко интернет странице www.bgtoll.bg/sr/ и мобилне апликације, након последњег корака, на екрану се генерише потврда успешне куповине.
Иста информација ће бити послата и на наведену е-меjл адресу.
Приликом куповине е-вињете на продајном месту или у регионалној установи на путу АПИ, као и на самоуслужном терминалу, биће генерисана потврда о издавању е-вињету.
Ова потврда, као и потврда успешне куповине, ни су службени папири и нисте дужни да их поднесете службеницима који врше контролу на путу.
На саjту www.bgtoll.bg/sr/ и на терминалу се може проверити валидност купљене е-вињете у свако доба.

 

 

 

Када купујете е-вињету, одговорност за попуњавање исправних информација има лице, које упише податке. Приликом куповине са веб странице www.bultoll.bg, терминала и мобилне апликације, систем захтева провере уписаних података као коначни корак. Молимо кориснике који купују е-вињету да пажљиво прегледају и потврде информацију коју уносе пре него што коначну изврше и потврде уплату.
Агенција за путну инфраструктуру и Национално руководство за управљање путевима нису одговорни за нетачно унете податке.

 

 

 

Према Закону о порезу на додатну вредност, путарине (е-вињета и путарина) су државне таксе на који се не плаћа ПДВ.
Тарифе е-вињета и ТОЛ накнаде су једнаке без обзира на то како су купљене - са интернет странице www.bultoll.bg, мобилне апликације, терминала или у благајни на продајним пунктовимаи регионалних канцеларија за путеве АПИ.

 

 

КОНВЕРЗИЈА НАЉЕПНИЦЕ ПАПИРНЕ ВИЊЕТЕ У Е-ВИЊЕТУ