Οδικός έλεγχος

Εάν δεν έχετε καταβάλει τέλος για ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας για τα πληρωμένα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου (για οχήματα μέχρι 3,5 τόνων), δεν έχετε κάρτα δρομολογίων για το αντίχτοιχο δρομολόγιο ή δεν χρησιμοποιείτε έγκυρη ενσωματωμένη συσκευή ή tracker GPS, για να υπολογίζετε την απόσταση που διανύθηκε στα πληρωμένα τμήματα (για οχήματα άνω των 3,5 τόνων), εσείς είστε ένας παραβάτης και είστε υποκείμενος σε κύρωση.

Η ανίχνευση της παραβίασης πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μέσω των σταθερών και κινητών καμερών της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων, που βρίσκονται στο δρόμο. Ο έλεγχος για την πληρωμή του τέλους για το ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας ασκείται από τις Αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών και από τις Αρχές της Υπηρεσίας «Τελωνείων», όταν το όχημα εγκαταλείπει το έδαφος της Βουλγαρίας μέσω ενός διασυνοριακού σημείου ελέγχου.

Στους δρόμους της Βουλγαρίας υπάρχουν 295 σταθερές κάμερες και 105 αυτοκίνητα, τα οποία σε 24ωρη λειτουργία ελέγχουν, διαβάζοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ελέγχοντας στο σύστημα, εάν καταβλήθηκε το αντίστοιχο τέλος διοδίων - ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας ή τέλος διοδίων.

 

Οι κυρώσεις για τη χρήση του αμειβόμενου οδικού δικτύου χωρίς πληρωμένο τέλος κυμαίνονται από 300 λέβα για τα αυτοκίνητα έως 3000 λέβα για τα φορτηγά οχήματα, ως εξής:

            • Ένας οδηγός που οδηγεί ένα αυτοκίνητο στο αμειβόμενο οδικό δίκτυο, για το οποίο οφείλει, αλλά δεν έχει καταβάλει τέλος για σήμα κυκλοφορίας, τιμωρείται με πρόστιμο 300 λέβα.

            • Ένας οδηγός που οδηγεί ένα φορτηγό όχημα στο αμειβόμενο οδικό δίκτυο, για τον οποίο όχημα δεν έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές υποχρεώσεις καθορισμού της διανυθείσας απόστασης ή δεν είναι πληρωμένο το τέλος (κάρτα δρομολογίων ή τέλος διοδίων), τιμωρείται με πρόστιμο 1 800 λέβα.

            • Ένας ιδιοκτήτης φορτηγού οχήματος, για το οποίο δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο ή μέρος του τέλους διοδίων, μεταξύ άλλων λόγω εσφαλμένων δηλωθέντων δεδομένων (τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού ή του οδικού τμήματος, η απόσταση που διανύθηκε, η κατηγορία του οχήματος και ο αριθμός των αξόνων, τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά) τιμωρείται με πρόστιμο 2500 λέβα. Το πρόστιμο επιβάλλεται στον εγγεγραμμένο χρήστη του οχήματος, εάν υπάρχει. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλεται χρηματική κύρωση 2 500 λέβα.

            • Όταν χρησιμοποιείται το αμειβόμενο οδικό δίκτυο, χωρίς να έχει αγοραστεί σήμα κυκλοφορίας, και ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος ή κλειστός με οποιονδήποτε τρόπο ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 500 λέβα.

            • Όταν χρησιμοποιείται το αμειβόμενο οδικό δίκτυο από φορτηγά οχήματα χωρίς να είναι πληρωμένο το τέλος διοδίων, και ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος ή κλειστός με οποιονδήποτε τρόπο ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού οχήματος, το πρόστιμο είναι 3000 λέβα.

 

Από το 2019 εισήχθη και το αντισταθμιστικό τέλος, με το οποίο, όταν διαπιστώνεται παραβίαση, καθιστά δυνατή την εκούσια πληρωμή της χρήσης του οδικού δικτύου, χωρίς να καταρτίσει πράξη για τη διαπίστωση διοικητικής παράβασης και χωρίς να επιβάλει υψηλότερη κύρωση.

Το αντισταθμιστικό τέλος για τα αυτοκίνητα είναι 70 λέβα.

 

Με το Διάταγμα № 24 της 20ής Φεβρουαρίου 2020 του Υπουργικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Δασμολογίου των τελών, που πρέπει να συλλέγονται από την Υπηρεσία «Οδική Υποδομή», ρυθμίζονται τα ακόλουθα αντισταθμιστικά τέλη για οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων:

 

Φορτηγό όχημα μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

150 λέβα

77 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

450  λέβα

230 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

750  λέβα

383 ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις μέχρι 12 τόνους

150  λέβα

77 ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις άνω των 12 τόνων

150  λέβα

77 ευρώ

 

• Εάν ο οδηγός αρνείται να καταβάλει αντισταθμιστικό τέλος κατά τον έλεγχο στο δρόμο, καταρτίζεται και επιδίδεται σε αυτόν πράξη για την διαπίστωση διοικητικής παραβίασης. Μετά την επίδοση της πράξης, ο δράστης έχει και πάλι τη δυνατότητα εντός δεκατεσσάρων ημερών να καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος με τραπεζική μεταφορά, αναφέροντας στην εντολή πληρωμής τον αριθμό της πράξης για την διαπίστωση της διοικητικής παραβίασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης απαλλάσσεται από τις διοικητικές κυρώσεις για το συγκεκριμένο αδίκημα και δεν θα επιβληθεί μεγαλύτερο πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος εντός 14 ημερών, του χορηγείται ένα ποινικό διάταγμα που επιβάλλει πρόστιμο - για τα αυτοκίνητα είναι 300 λέβα, και για τα οδικά οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα πάνω από 3,5 τόνους είναι 1800 λέβα.

 

Ο οδηγός που αρνήθηκε να καταβάλει αντισταθμιστικό τέλος και του έχει εκδοθεί πράξη για την διαπίστωση διοικητικής παραβίασης, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του πρέπει να πληρώσει:

 

• για ένα αυτοκίνητο - η αξία ενός σαββατοκύριακου σήματος κυκλοφορίας 10 λέβα

• για ένα οχήμα που ζυγίζει πάνω από 3,5 τόνους - πρέπει να πληρώσει ένα μέγιστο τέλος διοδίων και μόνο τότε μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Η πληρωμή γίνεται μόνο με κάρτα.

 

Το μέγιστο τέλος διοδίων σύμφωνα με το άρθ. 29 του Δασμολογίου των τελών, που πρέπει να συλλέγονται για τη διέλευση και χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, που εγκρίθηκε με το Διάταγμα № 370 της 20ής Δεκεμβρίου 2019 του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

 

Οδικά οχήματα

Σε λέβα

Φορτηγό όχημα

μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

ΕΥΡΩ VI, EEV

27,00

ΕΥΡΩ V

27,00

ΕΥΡΩ III και IV

34,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

48,00

     

Φορτηγό όχημα

άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

ΕΥΡΩ VI, EEV

71,00

ΕΥΡΩ V

82,00

ΕΥΡΩ III και IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

     

Φορτηγό όχημα

άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

ΕΥΡΩ VI, EEV

119,00

ΕΥΡΩ V

133,00

ΕΥΡΩ III και IV

167,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

242,00

     

Οδικά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εξαιρουμένου του καθίσματος του οδηγού, μέχρι 12 τόνους

ΕΥΡΩ VI, EEV

24,00

ΕΥΡΩ V

31,00

ΕΥΡΩ III και IV

38,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

49,00

     

Οδικά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εξαιρουμένου του καθίσματος του οδηγού, που υπερβαίνουν τους 12 τόνους

ΕΥΡΩ VI, EEV

24,00

ΕΥΡΩ V

31,00

ΕΥΡΩ III και IV

38,00

ΕΥΡΩ 0, I, II

49,00

 

Λογαριασμός της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων για την πληρωμή κυρώσεων με τραπεζική μεταφορά

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB Bank

Το αντισταθμιστικό τέλος μπορεί να καταβληθεί:

• κατά την εκτέλεση έλεγχος στο δρόμο από τους φορείς ελέγχου της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων. Το ίδιο μπορεί να πληρωθεί μόνο μέσω τερματικής κάρτας τερματικών POS, με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι κινητές ομάδες ελέγχου διοδίων.

• στα διασυνοριακά σημεία ελέγχου είναι επίσης δυνατή και πληρωμή σε μετρητά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικό οδικό όχημα μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα μόνο μετά την πληρωμή του αντισταθμιστικού τέλους.

Κατά τον έλεγχο από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών στο δρόμο, ΔΕΝ μπορεί να καταβληθεί επιτόπου αντισταθμιστικό τέλος.

Το αντισταθμιστικό τέλος για τα αυτοκίνητα είναι 70 λέβα.

Με το Διάταγμα № 24 της 20ής Φεβρουαρίου 2020 του Υπουργικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Δασμολογίου των τελών, που πρέπει να συλλέγονται από την Υπηρεσία «Οδική Υποδομή», ρυθμίζονται τα ακόλουθα αντισταθμιστικά τέλη για οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων:

Φορτηγό όχημα μεταξύ των 3,5 και 12 τόνων

150 λέβα

77 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 2-3 άξωνες

450  λέβα

230 ευρώ

Φορτηγό όχημα άνω των 12 τόνων με 4 και περισσότερω άξωνες

750  λέβα

383 ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις μέχρι 12 τόνους

150  λέβα

77 ευρώ

Οδικό όχημα για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις άνω των 12 τόνων

150  λέβα

77 ευρώ

• Εάν ο οδηγός αρνείται να καταβάλει αντισταθμιστικό τέλος κατά τον έλεγχο στο δρόμο, καταρτίζεται και επιδίδεται σε αυτόν πράξη για την διαπίστωση διοικητικής παραβίασης. Μετά την επίδοση της πράξης, ο δράστης έχει και πάλι τη δυνατότητα εντός δεκατεσσάρων ημερών να καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος με τραπεζική μεταφορά, αναφέροντας στην εντολή πληρωμής τον αριθμό της πράξης για την διαπίστωση της διοικητικής παραβίασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης απαλλάσσεται από τις διοικητικές κυρώσεις για το συγκεκριμένο αδίκημα και δεν θα επιβληθεί μεγαλύτερο πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν καταβάλει το αντισταθμιστικό τέλος εντός 14 ημερών, του χορηγείται ένα ποινικό διάταγμα που επιβάλλει πρόστιμο - για τα αυτοκίνητα είναι 300 λέβα, και για τα οδικά οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα πάνω από 3,5 τόνους είναι 1800 λέβα.

Ο οδηγός που αρνήθηκε να καταβάλει αντισταθμιστικό τέλος και του έχει εκδοθεί πράξη για την διαπίστωση διοικητικής παραβίασης, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του πρέπει να πληρώσει:

• για ένα αυτοκίνητο - η αξία ενός σαββατοκύριακου σήματος κυκλοφορίας 10 λέβα

• για ένα οχήμα που ζυγίζει πάνω από 3,5 τόνους - πρέπει να πληρώσει ένα μέγιστο τέλος διοδίων και μόνο τότε μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Η πληρωμή γίνεται μόνο με κάρτα.

Ένα πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί με τραπεζική μεταφορά.

Λογαριασμός της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων για την πληρωμή κυρώσεων με τραπεζική μεταφορά

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB Bank

 

Ο έλεγχος της πληρωμής του σήματος κυκλοφορίας και του τέλους διοδίων ασκείται από τους υπαλλήλους της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «Τελωνείων», όταν το όχημα εγκαταλείπει το έδαφος της Βουλγαρίας μέσω ενός διασυνοριακού σημείου ελέγχου.