Οδικός έλεγχος

Σε περίπτωση που δεν καταβάλατε τέλη για την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου, τότε εσείς είστε ήδη παραβάτης και σε βάρος σας καταλογίζεται πρόστιμο.
Η διαπίστωση της παράβασης πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μέσω των σταθερών και κινητών οδικών καμερών της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων. Ο έλεγχος της πληρωμής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, και από την Υπηρεσία «ΤΕΛΩΝΕΙΑ», σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός των συνόρων της Βουλγαρίας από συνοριακό σταθμό ελέγχου.
Στους δρόμους της Βουλγαρίας θα λειτουργούν περίπου 300 σταθερές κάμερες και θα κυκλοφορούν περίπου 105 αυτοκίνητα, που κατά την διάρκεια του ημερονυκτίου θα ελέγχουν μέσω ανάγνωσης του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και μέσω ελέγχου στο σύστημα, εάν καταβλήθηκαν τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας – е-τέλη.

 

Οι κυρώσεις για την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου κυμαίνονται από 300 Λέβα για αυτοκίνητο έως 3000 Λέβα για βαρέα οδικά μεταφορικά οχήματα ως εξής:

•    Σε κάθε οδηγό, ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο στο έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, για το οποίο οφείλονται, όμως δεν πληρώθηκαν τέλη σήματος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 Λέβα.
•    Κάθε οδηγός, ο οποίος οδηγεί όχημα βαρέος τύπου στο έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, για το οποίο δεν εκπληρώθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις αναφορικά με διαπίστωση της διανυθείσας απόστασης ή δεν πληρώθηκαν τέλη (σήμα, χάρτης δρομολογίου ή τέλη διοδίων), υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 1800 Λέβα.
•    Κάθε οδηγός οχήματος βαρέος τύπου, για το οποίο εξ ολοκλήρου ή τμηματικά δεν πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εφόσον καταχωρήθηκαν λανθασμένα στοιχεία (τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου ή του οδικού τμήματος, διανυθείσα απόσταση, κατηγορία οδικού μεταφορικού οχήματος και αριθμός αξόνων, οικολογικά χαρακτηριστικά) υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 2500 Λέβα. Το πρόστιμο επιβάλλεται για τον καταχωρημένο χρήστη του οδικού μεταφορικού οχήματος, σε περίπτωση που υπάρχει. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο καταχωρημένος χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλεται περιουσιακή ποινή ύψους 2500 Λέβα.
•    Σε περίπτωση χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου χωρίς αγορασμένο σήμα, όταν ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος ή δεν φαίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, στον οδηγό επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 Λέβα.
•    Σε περίπτωση χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου από αυτοχήματαοκίνητα βαρέου τύπου, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας και ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος ή δεν φαίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ο αριθμός κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι 3000 Λέβα.

Από το έτος 2019 θα εφαρμόζονται τέλη αποζημίωσης, με τα οποία σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα παρέχεται η δυνατότητα εθελοντικά να πληρώσετε το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, χωρίς να τεθεί σε ισχύ πράξη διαπίστωσης διοικητικής παράβασης και χωρίς να οφείλεται μεγαλύτερη κύρωση.

Με προσχέδιο διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με αλλαγή του καταλόγου χρεώσεων, για τα τέλη τα οποία εισπράττονται από την Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», τα οποία είναι ακόμη σε φάση δημόσιας συζήτησης, προσδιορίζονται τα ακόλουθα τέλη αποζημίωσης:

Συμπληρωματικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ:

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι ίσο με τα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν καταβάλει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ πρόστιμο, το οποίο για τα αυτοκίνητα είναι 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων είναι 1800 Λέβα.

Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και για να συνεχίσει το δρομολόγιό του, ο ίδιος πρέπει α καταβάλει:

•    Για αυτοκίνητα – την αξία του εβδομαδιαίου σήματος στο ύψος των 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων πρέπει να καταβάλει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

 

Τα τέλη αποζημίωσης μπορούν να πληρωθούν ως εξής:
•    Με την πραγματοποίηση οδικού ελέγχου από τα όργανα της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων. Τα ίδια τέλη μπορούν να καταβληθούν μόνο και μοναδικά μέσω κάρτας σε POS τερματικά, τα οποία θα διαθέτουν οι κινητές ομάδες του λεγάμενου Σώματος Ελέγχου Διοδίων.
•    Στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου θα είναι εφικτή πληρωμή σε μετρητά, εφόσον λαμβάνεται υπόψη το περιστατικό, ότι το ανάλογο οδικό μεταφορικό όχημα μπορεί να βγει από την χώρα μόνο κατόπιν καταβολής τους.
Ο χρήστης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου θα έχει την δυνατότητα να καταβάλει τέλη αποζημίωσης μέσω τράπεζας, καθώς επίσης στα σημεία πώλησης – σε μετρητά ή μέσω πληρωμής με κάρτα.
Σε περίπτωση οδικού ελέγχου από τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, ΔΕΝ επιτρέπεται η επί τόπου πληρωμή τελών αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας είναι ίσο των τελών αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών τίθεται σε ισχύ πρόστιμο, το οποίο για τα αυτοκίνητα είναι 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων είναι 1800 Λέβα.

Ο οδηγός, ο οποίος έχει αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης και στον οποίο καταρτίστηκε πράξη διοικητικής παράβασης, για να συνεχίσει το δρομολόγιό του, πρέπει να καταβάλει:

•    Για αυτοκίνητο την αξία του εβδομαδιαίου σήματος ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητο μεταφορικό όχημα άνω των 3,5 τόνων πρέπει να καταβάλει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο με κάρτα.

Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί και μέσω τράπεζας.

 

Έλεγχος της πληρωμής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Εθνικής Διεύθυνσης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «ΤΕΛΩΝΕΙΑ», όταν το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας από συνοριακό σταθμό ελέγχου.

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΕΛΩΝΕΙΑ» ΣΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ

 

 

Επίδοση πράξεων για παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν σε προγενέστερη φάση:

•   Σε περίπτωση ελέγχου στο backoffice και αποστολή μέσω ταχυδρομείου.
•   Σε περίπτωση επί τόπου ελέγχου, όταν στο σύστημα υφίστανται αποθηκευμένες πράξεις σε σχέση με το πρόσωπο.

 

Επί τόπου έλεγχος


Πραγματοποιείται από
τα όργανα της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «ΤΕΛΩΝΕΙΑ»

Πραγματοποιείται υπό τον ακόλουθο όρο:
Κατά την διάρκεια ελέγχου ρουτίνας ή όταν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου χωρίς εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναφορικά με καταβολή τελών κυκλοφορίας κατά την διάρκεια συγκεκριμένου ταξιδιού ή ταξιδιού με σκοπό διάβαση – δηλαδή στο ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» δεν καταχωρήθηκε πληρωμή.  

Πραγματοποιείται σε περίπτωση ακινητοποίησης οδικού μεταφορικού οχήματος