Τέλη Διοδίων

Από τις 16 Αυγούστου 2019 η Βουλγαρία εισάγει σε τεχνική λειτουργία ένα ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τελών διοδίων με βάση τη διανυόμενη απόσταση – Toll, για οδικά οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων.

Μέχρι την 1η Μαρτίου 2020 το αργότερο, το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τελών διοδίων θα εισαχθεί και στην εμπορική λειτουργία. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διοδίων και και τα τιμολόγια θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Μέχρι τότε, οι χρήστες του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου θα συνεχίσουν να πληρώνουν τέλος κυκλοφορίας για οδικά οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων, ως εξής: μηνιαίο, εβδομαδιαίο και ημερήσιο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα κανονιστική βάση, η καταβολή του τέλους διοδίων επιτρέπει στο οδικό όχημα, για το οποίο καταβάλλεται, να περάσει χωρίς εμπόδια στο έναντι πληρωμής εθνικό οδικό δίκτυο. Το πληρωτέο τέλος καθορίζεται ανάλογα με την απόσταση που διανύει το όχημα και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (κατηγορία, αριθμός αξόνων σε επαφή με το δρόμο, κατηγορία εκπομπών).

Κατηγορίες οδικών μεταφορικών οχημάτων, για τα οποία εφαρμόζεται χρέωση τελών διοδίων μετά την 2019

Δυνατότητες πληρωμής τέλους διοδίων

Τα οδικά οχήματα με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων θα έχουν τις ακόλουθες επιλογές για την πληρωμή των αναγκαίων τελών για τη χρήση του έναντι πληρωμής εθνικού οδικού δικτύου:

Μέσω μιας ενσωματωμένης συσκευής με βάση το GNSS

Τα τέλη διοδίων καταγράφονται από μια ενσωματωμένη στο όχημα μονάδα, που παράγει δεδομένα (δηλώσεις διοδίων), τα οποία απαιτούνται για τον υπολογισμό του πληρωτέου τέλους. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από τους Εθνικούς προμηθευτές υπηρεσιών είσπραξης τελών διοδίων (ΕΠΥ) ή από τους προμηθευτές της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας ηλεκτρονικής είσπραξης τελών (προμηθευτές ΕΥΗΕΤ), με τους οποίους τόσο ο χρήστης, όσο και ο συλλέκτης τελών διοδίων η Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής», έχουν συνάψει συμβάσεις. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων, οι προμηθευτές υπηρεσιών (ΕΠΥ και ΕΥΗΕΤ) αποστέλλουν τα δεδομένα στην Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής». Το πληρωτέο τέλος για το αντίστοιχο όχημα υπολογίζεται από την Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής» και οι προμηθευτές υπηρεσιών εγγυώνται την πληρωμή του από τον τελικό χρήστη.

Μέσω συσκευής GPS

Εάν ο χρήστης του έναντι πληρωμής εθνικού οδικού δικτύου επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια συσκευή GPS, είναι απαραίτητο να έχει υπογραφεί σύμβαση με έναν Προμηθευτή δηλωμένων δεδομένων (αποκαλούμενα εμπιστευτικά δεδομένα), που καταχωρείται στο δημοσιευμένο κατάλογο της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής». Από την πλευρά τους, οι Προμηθευτές δηλωμένων δεδομένων πρέπει να έχουν σύμβαση με έναν ΕΠΥ, στον οποίο υποβάλλουν τα παραγόμενα «ακατέργαστα» δεδομένα από τη συσκευή GPS. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων, οι Προμηθευτές υπηρεσιών τα αποστέλλουν στην Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής». Το τέλος που χρεώνεται για το αντίστοιχο όχημα υπολογίζεται από την Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής» και οι προμηθευτές υπηρεσιών εγγυώνται την πληρωμή του από τον τελικό χρήστη.

Κάρτα δρομολογίων

Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οχήματος με συνολική τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων, που δεν διαθέτουν ενσωματωμένες συσκευές ή συσκευές GPS μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο μετά την αγορά μιας κάρτας δρομολογίων.  Μια κάρτα δρομολογίων εκδίδεται όταν ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το έναντι πληρωμής εθνικό οδικό δίκτυο δηλώνει τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού της διαδρομής του, έως τέσσερα ενδιάμεσα σημεία στη διαδρομή που έχει θέσει, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, εθνικότητα του οχήματος, κατηγορία του οχήματος, κατηγορία εκπομπών, αριθμός αξόνων σε επαφή με το δρόμο). Αυτός ο τύπος υπηρεσίας είναι προπληρωμένος. Η κάρτα δρομολογίων δίνει στον χρήστη του δρόμου τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μονόδρομο ταξίδι στη διαδρομή που έχει ορίσει.

Οι κάρτες δρομολογίων μπορούν να αγοραστούν από την Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής» μέσω των γνωστών καναλιών πώλησης ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας:

•  στα ταμεία στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Οδών - με πληρωμή σε μετρητά, πληρωμή με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης και μέσω κάρτας καυσίμων

•  σ`ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών – με πληρωμή με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης και μέσω κάρτας καυσίμων

• ηλεκτρονικά - από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg και από την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου

Η έκδοση μιας κάρτας δρομολογίων υπόκειται στον προκαταρκτικό υπολογισμό και στην καταβολή του οφειλόμενου τέλους διοδίων. Η κάρτα δρομολογίων θα ισχύει για 24 ώρες από την ενεργοποίησή της και μπορεί να αγοραστεί έως και 7 ημέρες εκ των προτέρων από εγγεγραμμένους χρήστες (η εγγραφή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της πλατφόρμας αγοράς καρτών δρομολογίων) ή έως 24 ώρες εκ των προτέρων - από μη εγγεγραμμένους χρήστες.

Τιμολόγια και κάλυψη του οδικού δικτύου

Σε σχέση με την εισαγωγή της τιμολόγηση διοδίων στη Βουλγαρία η Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής» (ΥΟΥ) βρίσκεται στη διαδικασία καθορισμού τόσο των τιμολογίων όσο και του οδικού δικτύου, για το οποίο θα οφείλεται το τέλος διοδίων. Για το σκοπό αυτό, η ΥΟΥ έχει συνάψει σύμβαση με Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για καθορισμό τιμολογίων και για το πεδίο εφαρμογής του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου. Αυτά θα προταθούν για δημόσια συζήτηση και θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη έγκριση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τους ερχόμενους μήνες και με την προσέγγιση της εισαγωγής της τιμολόγησης διοδίων η ΥΟΥ θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες.