Τέλη Διοδίων

Από την 16η Αυγούστου 2019 για την διάβαση από το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας του οδικού μεταφορικού οχήματος με συνολική τεχνική επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώνει τέλη για την διανυθείσα απόσταση – τέλη διοδίων, αντί τελών αυτοκόλλητου σήματος που πληρώνονταν μέχρι την παρούσα στιγμή. Η πληρωμή τελών διοδίων παρέχει το δικαίωμα στο οδικό μεταφορικό όχημα, για το οποίο καταβλήθηκε, να διανύσει ορισμένη απόσταση μεταξύ δύο σημείων του ανάλογου δρόμου ή του ανάλογου οδικού τμήματος. Τα ίδια προσδιορίζονται ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου ή του οδικού τμήματος, ανάλογα με την διανυθείσα απόσταση, ανάλογα με την κατηγορία του οδικού μεταφορικού οχήματος, ανάλογα με τον αριθμό των αξόνων και ανάλογα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά και προσδιορίζονται για κάθε χωριστό δρόμο ή οδικό τμήμα.

Κατηγορίες οδικών μεταφορικών οχημάτων, για τα οποία εφαρμόζεται χρέωση τελών διοδίων μετά την 16η Αυγούστου 2019

 

Προϊόντα σε σχέση με τέλη διοδίων

Τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων θα έχουν δύο δυνατότητες χρέωσης κατά την διάρκεια της χρήσης του οδικού δικτύου:

Τέλη διοδίων (με υπολογισμό της διανυθείσας απόστασης με βάση GNSS συσκευή πληρωμής)

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για οδικά μεταφορικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων, τα οποία έχουν πιο συχνά και τακτικά ταξίδια χρησιμοποιώντας το έναντι καταβολής διοδίων δίκτυο.

Ο μηχανισμός υπολογισμού με σκοπό την χρέωση τελών διοδίων είναι μέσω συσκευής που συναρμολογήθηκε στο μεταφορικό όχημα, η οποία αποστέλλει τα στοιχεία απαραίτητα για τον υπολογισμό των τελών διοδίων. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε προμηθευτή υπηρεσίας ηλεκτρονικής είσπραξης τελών για την διανυθείσα απόσταση, με τον οποίο ο χρήστης έχει συνημμένο συμφωνητικό ηλεκτρονικής είσπραξης τελών για την διανυθείσα απόσταση. Ο τελευταίος εκ μέρους του προβαίνει σε επεξεργασία των εισερχόμενων δεδομένων και καταρτίζει και αποστέλλει δήλωση αναφορικά με τα τέλη για την διανυθείσα απόσταση (δήλωση τελών διοδίων) στο ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τελών διοδίων, ο χειρισμός του οποίου πραγματοποιείται από την Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», υπό την ιδιότητα προσώπου το οποίο εισπράττει τέλη κυκλοφορίας. Η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» χρεώνει τα οφειλόμενα τέλη στον προμηθευτή ηλεκτρονικής είσπραξης τελών για την διανυθείσα απόσταση, ο οποίος τα πληρώνει. Οι σχέσεις όσον αφορά την καταβολή αυτών των τελών από τον τελικό καταναλωτή στον προμηθευτή υπηρεσιών διευθετούνται βάσει του συνημμένου μεταξύ αυτών ατομικού συμφωνητικού.       
 
Σε περίπτωση που ο χρήστης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου δεν έχει συναρμολογημένη συσκευή πληρωμής, αλλά διαθέτει άλλο είδος συστήματος παρακολούθησης που βασίζεται σε στοιχεία που λαμβάνονται από παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, τα στοιχεία από την ίδια συσκευή μπορούν να αποστέλλονται από τον προμηθευτή δηλωθέντων στοιχείων, με τον οποίο ο χρήστης έχει συμβατικές σχέσεις στον προμηθευτή υπηρεσίας ηλεκτρονικής είσπραξης τελών για την διανυθείσα απόσταση ή άμεσα στο πρόσωπο, το οποίο εισπράττει τέλη κυκλοφορίας, οι οποίοι μετά από επιπρόσθετη επεξεργασία πρέπει να υπολογίζουν τα οφειλόμενα τέλη. Στην προκείμενη περίπτωση τα οφειλόμενα τέλη χρεώνονται άμεσα στον χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου, όπως ο προμηθευτής δηλωθέντων στοιχείων δεν έχει υποχρέωση σε σχέση με την είσπραξή τους.  

Κάρτα δρομολογίου

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για οδικά μεταφορικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων, με τα οποία πραγματοποιούνται τυχαία «μεμονωμένα» ταξίδια.

Οι ιδιοκτήτες και οι νομείς οδικού μεταφορικού οχήματος με συνολική τεχνική επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι δεν έχουν συσκευές πληρωμής ή σύστημα δορυφορικής τοποθέτησης και συνημμένο συμφωνητικό με προμηθευτή ηλεκτρονικής είσπραξης τελών για την διανυθείσα απόσταση ή με πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί δραστηριότητα ως προμηθευτής δηλωθέντων στοιχείων, μπορούν να χρησιμοποιούν το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο κατόπιν αγοράς κάρτας δρομολογίου. Η κάρτα δρομολογίου αποτελεί προϊόν καταβολής διοδίων, το οποίο βασίζεται στην διανυθείσα απόσταση στα πλαίσια ορισμένου χρονικού διαστήματος, για το οποίο ισχύει. Η κάρτα δρομολογίου εκδίδεται κατόπιν προγενέστερης καταβολής τελών διοδίων και εξασφαλίζει την δυνατότητα σε ένα οδικό μεταφορικό όχημα από την προαναφερόμενη κατηγορία, να διαβεί μια φορά μια απόσταση στα πλαίσια του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου από την αφετηρία μέχρι το σημείου του τελικού προορισμού, μέσω συμπληρωματικών, εκ των προτέρων αναφερόμενων από τον χρήστη ενδιάμεσων σημείων, τα οποία δεν δύναται να είναι περισσότερα από τέσσερα.

Οι κάρτες δρομολογίου μπορούν να αγοραστούν με τους ακόλουθους τρόπους:

•    Στα σημεία πώλησης – μέσω πληρωμής σε μετρητά, μέσω πληρωμής με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μέσω κάρτας καυσίμων.
•    Σε τερματικό αυτόματων συναλλαγών – μέσω πληρωμής με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μέσω κάρτας καυσίμων
•    Ηλεκτρονικά

Η έκδοση κάρτας δρομολογίου προϋποθέτει προγενέστερο υπολογισμό και καταβολή των οφειλόμενων τελών διοδίων. Ο χρήστης των οδών πρέπει να είναι καταχωρημένος προκειμένου να αγοράσει κάρτα δρομολογίου, όμως δεν είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συμφωνητικό με προμηθευτή υπηρεσιών ηλεκτρονικής είσπραξης τελών.

Χρεώσεις και έκταση του οδικού δικτύου

Όσον αφορά την εισαγωγή καταβολής τελών διοδίων στην Βουλγαρία, η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» υλοποιεί διαδικασία τόσο σε σχέση με τον προσδιορισμό των χρεώσεων όσο και σε σχέση με τον προσδιορισμό του οδικού δικτύου, για την χρήση του οποίου οφείλονται τέλη διοδίων. Προς τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» έχει συνάψει συμφωνητικό με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία θα προτείνει υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τον προσδιορισμό των χρεώσεων και την έκταση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου. Τα προαναφερόμενα θέματα θα τεθούν σε δημόσια συζήτηση και θα οριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν προγενέστερης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τους ακόλουθους μήνες και με την σύντομη εφαρμογή της χρέωσης διοδίων ήτοι από την 16η Αυγούστου 2019, η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» θα παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες.